Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Tytuł strony Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
Wydział prowadzący sprawę Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
Miejsce złożenia dokumentów Biuro podawcze, ul. Płocka 39, pok. 123, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz..U. 2015.1393,1923)

Termin załatwienia sprawy

Po wpłynięciu wniosku i zbadaniu zgodności regulaminu z obowiązującymi   przepisami prawa oraz spełnieniu przez założycieli wymagań określonych ustawą Prawo o stowarzyszeniach, organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji stowarzyszeń podległych nadzorowi Starosty Płońskiego w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpisanie stowarzyszenia zwykłego – według załącznika.

- Regulamin działalności stowarzyszenia (oryginał) określający jego nazwę, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełnienia składu oraz jego kompetencje.

- Protokół z zebrania członków założycieli stowarzyszenia zwykłego wraz z uchwałami:

uchwała   o wyborze Komitetu Założycielskiego ( jeśli powołano),

uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia,

uchwała o założeniu stowarzyszenia zwykłego,

uchwała o powołaniu Przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenia, albo wyborze Zarządu      

- Lista członków stowarzyszenia (oryginał) zwierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numer PESEL, miejsce zamieszkania   oraz własnoręczne podpisy założycieli,   

- Lista obecności członków stowarzyszenia na zebraniu założycielskim.

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Powrót na początek strony