Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia

Tytuł strony Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia
Wydział prowadzący sprawę Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
Miejsce złożenia dokumentów Biuro podawcze, ul. Płocka 39, pok. 123, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

art. 4 ust. 4 i ust. 7 oraz art. 86 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2016.176)

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty złożenia wniosku

Opłaty

10 zł ( opłata za wydanie decyzji administracyjnej art.1ust.1 pkt. 1 lit. a   ustawy   z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej oraz część I pkt. 53 Tabeli Stanowiącej Załącznik do ustawy o opłacie skarbowej

Opłatę należy uiścić na konto Urząd Miejski w Płońsku ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk

Nr 95 8230 0007 5636 2000 0092   Bank Spółdzielczy w Płońsku

Tryb odwoławczy Od wydania decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Starosty Płońskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia

Załączniki do wniosku:

  1. Statut klubu sportowego
  2. Lista założycieli klubu sportowego zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli
  3. Protokół z wyboru komitetu założycielskiego klubu sportowego
  4. Odpis Uchwały o powołaniu organizacji
  5. Odpis Uchwały w sprawie przyjęcia Statutu
  6. Odpis Uchwały o Powołaniu Komitetu Założycielskiego
  7. Informacja o adresie siedziby klubu sportowego
  8. Dowód opłaty skarbowej
Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Powrót na początek strony