Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wola jednostka ewidencyjna Czerwińsk nad Wisłą–obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 100/1 o pow. 0,1963 ha.

Tytuł strony Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wola jednostka ewidencyjna Czerwińsk nad Wisłą–obszar wiejski , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 100/1 o pow. 0,1963 ha.
Termin wpłaty wadium 2023-04-12
Kwota wadium 25 000,00 zł
Data rozstrzygnięcia przetargu 2023-04-20
Godzina rozstrzygnięcia przetargu 11:00
Cena wywoławcza 250 000,00 zł

OGŁOSZENIE

Starosta Płoński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39, tel. (0-23) 662-77-64 do 66 e-mail: urzad@powiat-plonski.pl ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wola jednostka ewidencyjna Czerwińsk nad Wisłą-obszar wiejski

Przetarg na sprzedaż ww. działki odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39, sala nr 215, I piętro

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2023.344), upłynął w dniu 06.07.2022r.

Warunki przetargu:

 1. Do przetargu na sprzedaż nieruchomości mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wniosły w pieniądzu wadium w wysokości 25.000,00 (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy) na konto Starostwa Powiatowego w Płońsku Nr 31 8230 0007 0013 2307 2000 0007 w terminie do dnia 12 kwietnia 2023r. z zastrzeżeniem, iż za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Starostwa Powiatowego w Płońsku.
 2. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 3. W dniu przetargu osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość, a przedstawiciele osób prawnych dokument uprawniający do reprezentacji tej osoby.
 4. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby będącej w związku małżeńskim jest ona obowiązana do wskazania czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość na majątkową wspólność ustawową (majątek wspólny); wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność notarialnie, zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości, bądź oświadczenie o rozdzielności majątkowej.
 5. Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w przetargu powinny posiadać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie: - aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji podmiotów gospodarczych - zaświadczenie o numerze regon (decyzję o nadaniu numeru NIP) - oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu.
 6. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osoby, która wygra przetarg. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania prze targu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 7. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. minimalna wysokość postąpienia wynosi: 2.500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset).
 8. Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę.
 9. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 10. Zapłata ceny za nabytą nieruchomość winna nastąpić najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedają cy. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.
 11. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t.Dz.U.2017.2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.
 12. Starosta Płoński zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do pub licznej wiadomości.
 13. Opłaty: notarialna, sądowa i skarbowa, związane z nabyciem nieruchomości, obciążają nabywcę.
 14. Szczegółowych informacji udziela Referat ds. Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatowym Zasobem Nieruchomości w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14, pok. 207, tel. (023) 662-77-64 do 66 wew. 227.

Załączniki: ogłoszenie, mapa, zdjęcie

Powrót na początek strony