Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Płońskiego

Tytuł strony Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Płońskiego
Wydział prowadzący sprawę Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
Miejsce złożenia dokumentów Biuro podawcze, ul. Płocka 39, pok. 123, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1082 ze zm.) - art. 168.

Termin załatwienia sprawy

30 dni o daty zgłoszenia

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Wymagane dokumenty
  1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w których szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
  3. określenie czy szkoła przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży, czy dla dorosłych;
  4. wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji, a także informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • realizację innych zadań statutowych,
  • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowalnych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

5. statut szkoły lub placówki;

6. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidywanych do zatrudnienia w szkole lub placówce;

7. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe;

8. pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe lub wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe;

9. pozytywna opinia ministra właściwego ds. zdrowia – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister ds. zdrowia;

10. opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w przypadku szkół zawodowych;

11. dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Powrót na początek strony