Pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy

Tytuł strony Pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy
Wydział prowadzący sprawę Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych - art. 14 ust. 4 pkt 1;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich - § 2, § 4, § 6;

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy Stronie przysługuje możliwość odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – art. 129 § 1 i 2.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

Przetłumaczony na język polski akt zgonu z podaną przyczyną zgonu. Jeżeli w akcie zgonu nie określono przyczyny zgonu, do wniosku należy dołączyć inny dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Informacje dodatkowe

Z wnioskiem o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich może wystąpić członek najbliższej rodziny osoby zmarłej – art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych lub upoważniona przez członka najbliższej rodziny osoby zmarłej firma pogrzebowa.

Powrót na początek strony