Skierowanie do kształcenia specjalnego

Tytuł strony Skierowanie do kształcenia specjalnego
Wydział prowadzący sprawę Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. t.j. z 2020 r. poz. 910 - art. 127 ust. 13

Termin załatwienia sprawy

30 dni

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy nie dotyczy
Opłaty za odwołanie nie dotyczy
Wymagane dokumenty

1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2. ostatnie świadectwo szkolne lub kopię arkusza ocen poświadczone za zgodność z oryginałem,

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Informacje dodatkowe

brak

Powrót na początek strony