Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego z dnia 12.07.2021 r.

Płońsk, dnia 12.07.2021r.

    Starostwo Powiatowe
           w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk   
     GG.6820.1.2021Z A W I A D O M I E N I E

    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735t.j.) Starosta Płoński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie w sprawie nabycia przez Skarb Państwa, w trybie art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.Nr 121, poz. 770 ze zm.), własności mienia Kółka Rolniczego w Wierzbicy Pańskiej, stanowiącego nieruchomość położoną w obrębie Wierzbica Pańska jednostka ewidencyjna Dzierzążnia, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr działki 77 o pow. 0,99 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płońsku IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1L/00003133/3.    

Zawiadomienie niniejsze podaje się do wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu Gminy Dzierzążnia oraz Starostwa Powiatowego  w Płońsku, na okres 14 dni.
Po upływie tego okresu zostanie wydana stosowna decyzja.

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Z up. STAROSTY
                                                                                                                                         Anna Golas
                                                                                                                                      Kierownik Referatu              
                                                                                                                        ds. Gospodarowania Nieruchomościami
                                                                                                             Skarbu Państwa i Powiatowym Zasobem  Nieruchomości


Otrzymują:
1.    Gmina Dzierzążnia
2.    a/a

 

 

Powrót na początek strony