Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 18.06.2021r.

                                                                                                Płońsk, dnia 18.06.2021r.

 

Starostwo Powiatowe w Płońsku

ul. Płocka 39

09-100 Płońsk

GG.6820.1.2021

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.753 t.j.), w związku  z art. 9 ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121 poz. 770 ze zm.), Starosta Płoński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie nabycia przez Skarb Państwa, w drodze decyzji, własności mienia Kółka Rolniczego w Wierzbicy Pańskiej, stanowiącego nieruchomość położoną w obrębie Wierzbica Pańska jednostka ewidencyjna Dzierzążnia, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr działki 77 o pow. 0,99 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płońsku IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1L/00003133/3.

 

Zawiadomienie niniejsze podaje się do wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dzierzążnia, Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płońsku (www.powiat-plonski.pl) i Urzędu Gminy Dzierzążnia, na okres 14 dni.

Po upływie tego okresu zawiadomienie uważa się za doręczone.

 

                                                                                                                                                           

             Z up. STAROSTY

              mgr Anna Golas

             Kierownik Referatu

  1. Gospodarowania Nieruchomościami

Skarbu Państwa i Powiatowym Zasobem Nieruchomości                     

 

 

Otrzymują:

1.Urząd Gminy Dzierzążnia

  1. a/a                                                                               

 

 

 

Powrót na początek strony