Wykaz zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę stanowiącej własność Powiatu Płońskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 863 /2021

Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 10.11.2021 r.

 

WYKAZ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOŃSKIEGO

 

Położenie nierucho-mości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz egib

Powie-rzchnia
w ha

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Informacje

ul. Płocka Raciąż

1306

0,2923

PL1L/

00030319/9

Nieruchomość zabudowana kompleksem budynków usług oświaty.  Część nawierzchni została utwardzona z kostki betonowej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka uzbrojona w przyłącze do sieci energii elektrycznej i miejskiej sieci wodociągowej. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do żelbetowego zbiornika bezodpływowego.

Wg studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciąż nieruchomość leży w obszarze MS – tereny zabudowy śródmiejskiej.

3000,00 zł netto miesięcznie

Nieruchomość przeznaczona do oddania

w dzierżawę na rzecz Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu na okres 10 lat.

Uwaga! Do czynszu dzierżawnego będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk na okres 21 dni tj. od dnia 12.11.2021 r. do dnia 03.12.2021 r., zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-plonski.pl, a także informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.                            

Starosta Płoński

Elżbieta Wiśniewska

 

Płońsk, dnia 10.11.2021 r.

Powrót na początek strony