Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

  1. 6845.1.3.2021

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Starosta Płoński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie.

L.p.

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia
w  ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania

Wartość nieruchomości

(udział ½ cz.)

Inne informacje

1

Płońsk

ul. Płocka 101

dz. nr 987/20                (udział ½ cz.)

kw PL1L/00033240/5

0,0459 ha

Przedmiotem użyczenia jest udział wynoszący 1/2cz. w nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym,  wolnostojącym dwukondygnacyjnym,   o pow. zabudowy 180,00 m2, pow. użytkowej 399,5m2 i kubaturze 1046 m3. Przedmiotem użyczenia są pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku, wykorzystywane jako siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku.

Nieruchomość wyposażona jest w przyłącza do sieci energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci telefonicznej.

Dojazd do budynku  od ul. Płockiej, przez działkę nr 987/21 stanowiącej własność Powiatu Płońskiego w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku.

Zgodnie ze zmianą Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego wybranych obszarów Miasta Płońska, położonych w strefach północno-centralnej, wschodniej i przemysłowej, uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku                               Nr LXXIV/548/2018 z dnia 11.10.2018r. (Dz.Urz.Woj.Maz.z 2018r. poz. 9980) działka              nr 987/20 leży w obszarze 26U – tereny zabudowy usługowej.


243 000 zł

 

Udział w nieruchomości (1/2cz.). przeznaczony do oddania   w użyczenie na okres   5 lat,  na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońskiego

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39 na okres 21 dni, t. j. od dnia 25.01.2022r. do dnia 14.02.2022r., a także zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płońsku (www.powiat-plonski.pl) i podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu.

Wykaz został przekazany Wojewodzie Mazowieckiemu w celu zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

STAROSTA PŁOŃSKI

Elżbieta Wiśniewska                   

 

Płońsk, dnia 21.01.2022r

Powrót na początek strony