Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Starostwo Powiatowe

        w Płońsku

 GG.6845.1.2.2021

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Starosta Płoński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

L.p.

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów                         i budynków

Powierzchnia

nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Roczna stawka czynszu

[zł]

Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę

 

1.

 

Wólka Przybojewska

gm. Czerwińsk n/Wisłą-obszar wiejski

 

140/4

140/5

140/6

 

Kw nr PL1L/00037549/9

 

8,4225

1,1772

1,5846

Cześć nieruchomości oznaczona nr działki 140/4 jest zabudowana, pozostałą część stanowią lasy i sady.  Nieruchomość leży w zasięgu uzbrojenia: sieć energii elektrycznej, wodociągowej i telefonicznej. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie nieruchomości.

Teren nieruchomości o nieregularnych kształtach oraz zróżnicowanej wysokości- znaczna cześć ze spadkiem w kierunku Wisły.

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również założeń do planu. Dla nieruchomości nie wydana została decyzja o warunkach zabudowy ani decyzja
o lokalizacji inwestycji celu publicznego, które powodują zmianę przeznaczenia terenu.

Na nieruchomości znajdują się budynki i inne obiekty użytkowane przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Młodzieży Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

 

 

 

 

11 952,00

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę,                 w trybie bezprzetargowym,  na okres 5 lat na rzecz Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

 

 

 

Do stawki czynszu będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j.)

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, na okres 21 dni t.j.  od dnia 25.01.2022r.. do dnia. 14.02.2022r., a także zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  w Płońsku (www.powiat-plonski.pl) oraz podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu.

Wykaz został przekazany Wojewodzie Mazowieckiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                        STAROSTA PŁOŃSKI

                                                                                                                                                                                                                                                          Elżbieta Wiśniewska

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Płońsk, dnia 21.01.2022r.

Powrót na początek strony