Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Starostwo Powiatowe

       w Płońsku

  GG.6845.1.1.2021

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Starosta Płoński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

L.p.

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów                         i budynków

Powierzchnia

Nieruchomości

[ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Roczna stawka czynszu dzierżawnego

[zł]

Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę

 

1.

 

Arcelin

gm. Płońsk

 

52/11

52/13

 

Kw nr PL1L/00002773/4

 

6,34

0,96

 

 

Nieruchomość niezabudowana. Działki posiadają nieregularny kształt. Na  terenie działki nr 52/11 znajduje się zbiornik wodny pokopalniany. Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej- gruntowej.

W najbliższym otoczeniu znajdują się głównie nieruchomości przeznaczone jako tereny rolne.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Płońsk zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XV/97/2015 z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 10333 z dnia 09.12.2015, działki leżą w obszarze:

-dz. nr 52/11 – zieleń nieurządzona (w tym zakrzewienia oraz zieleń wysoka) z wyrobiskami poeksploatacyjnymi wypełnionymi wodą – symbol 1ZN oraz zachowanie i utrzymanie drożności istniejących odkrytych rowów melioracyjnych – symbol 14 WR,

-dz. nr 52/13- uprawy rolne i zieleń nieurządzona z dopuszczeniem realizacji zabudowy zagrodowej – symbol 14 R.Z.

 

 

4 688,00

 

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę,                 w drodze przetargu,  na okres 3 lat.

 

 

 

Do stawki czynszu będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j.)

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, na okres 21 dni t.j.  od dnia 18.10.2021r. do dnia 09.11.2021r., a także zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płońsku (www.powiat-plonski.pl) oraz podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu.

Wykaz został przekazany Wojewodzie Mazowieckiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.  

                                                                                                                                                                           STAROSTA PŁOŃSKI

                                                                                                                                                                             Elżbieta Wiśniewska    

Powrót na początek strony