Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu

Płońsk, dnia 19.05.2022r

Starostwo Powiatowe

w Płońsku

6840.1.4.2021

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU

Starosta Płoński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2021.1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

L.p.

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz ewidencji gruntów i budynków

 

Pow.
[ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

[zł]

 

 

 

Dodatkowe informacje

1

Obręb: Wola

Jednostka ewidencyjna –Czerwińsk nad Wisłą – obszar wiejski

dz. nr 100/1

PL1L/00065137/3

0,1963

Nieruchomość niezabudowana                 o nieuregulowanym kształcie, nawierzchni utwardzonej-asfaltowej.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi krajowej nr 62.

W najbliższym otoczeniu znajdują się głównie nieruchomości przeznaczone jako tereny usługowe.

Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą nie dysponuje ważnym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, ani też decyzją celu publicznego, która powoduje zmianę przeznaczenia terenu.

Na podstawie „Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwińsk nad Wisłą” zatwierdzonej uchwałą nr 207/XXIX/2006, Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 10.03.2006r., działka   nr 100/1 znajduje się w kompleksie urbanistycznym oznaczonym symbolami: Obszary zabudowane lub wskazane pod zabudowę – tereny projektowane pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 


221.248,00

 

 

 

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargu

 

Do ceny nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j.).

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39 na okres 21 dni, t.j. od dnia 24.05.2022r.  do dnia 13.06.2022r., a także zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płońsku (www.powiat-plonski.pl). Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wykaz został przekazany Wojewodzie Mazowieckiemu w celu zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2021.1899 ze zm.) mogą składać stosowne wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

STAROSTA PŁOŃSKI

Elżbieta Wiśniewska

Powrót na początek strony