Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni użytkowej 807,58 m2 położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego

Tytuł strony Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni użytkowej 807,58 m2 położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego
Termin wpłaty wadium 2021-09-15
Kwota wadium 20 000,00 zł
Data rozstrzygnięcia przetargu 2021-09-21
Godzina rozstrzygnięcia przetargu 10:00
Cena wywoławcza 200 000,00 zł

Zarząd Powiatu Płońskiego

09-100 Płońsk, ul. Płocka 39, tel. (023) 662-77-64 do 66

e-mail: urzad@powiat-plonski.pl

ogłasza:

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni użytkowej 807,58 m2 położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działek 1217/7 o pow. 0,1142 ha oraz 1217/3 o pow. 0,0072 ha.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Płońsku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PL1L/00046093/3. Nieruchomość stanowi własność Powiatu Płońskiego. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

Nieruchomość położona jest w odległości ok. 250 m od centrum miasta Raciąż, przez które przebiega droga wojewódzka nr 60 (Drobin – Ciechanów).

Budynek usytuowany na działce nr 1217/7 jest budynkiem usługowym, jednopiętrowym, na wysokim podpiwniczeniu, nieocieplonym. Wyceniana nieruchomość jest uzbrojona w następujące media: sieć wodociągową, energetyczną, ciepłowniczą, teletechniczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Dojazd i dojście do budynku z dwóch stron od strony ulicy Kilińskiego oraz od strony ulicy Warszawskiej.

Wg studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciąż zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Raciążu nr XLIV/320/2014 z dn. 25.09.2014 roku nieruchomość leży w obszarze MS – tereny zabudowy śródmiejskiej z podstawowymi kierunkami przeznaczenia: intensywna zabudowa wielofunkcyjna (mieszkalno-usługowa ze szczególnym uwzględnieniem usług m.in. w zakresie oświaty, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia, kultury, bezpieczeństwa, nauki, pomocy społecznej, administracji, handlu, gastronomii, rozrywki), zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa. Brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według danych ewidencji gruntów i budynków działki nr 1217/7 oraz 1217/3 stanowią tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane.

Dla ww. budynku nie zostało wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej.

Działka 1217/3 obciążona będzie prawem służebności przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 1217/4 i nr 1217/1.

Cena wywoławcza nieruchomości: 200.000,00 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) przedmiotowa nieruchomość korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2021 r. o godz. 1000

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39, pokój nr 215, I piętro.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), upłynął w dniu 4.12.2020 r. Pierwszy przetarg odbył się 12.03.2021 r., drugi – 07.06.2021 r.

Nieruchomość można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Referatem ds. Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatowym Zasobem Nieruchomości do dnia 10.09.2021 r. Kontakt pod nr tel 23 662 77 64 wew. 226 Starostwo Powiatowe w Płońsku ul. Popiełuszki 14, I piętro, pok. 207.

 

Warunki przetargu:

 1. Do przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wniosły w gotówce wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) na konto Starostwa Powiatowego w Płońsku Nr 31 8230 0007 0013 2307 2000 0007 w terminie do dnia 15.09.2021 r. z zastrzeżeniem, iż za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Starostwa Powiatowego w Płońsku.
 2. W dniu przetargu osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość, a przedstawiciele osób prawnych dokument uprawniający do reprezentacji tej osoby.
 3. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby będącej w związku małżeńskim jest ona obowiązana do wskazania czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość na majątkową wspólność ustawową (majątek wspólny); wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność notarialnie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości, bądź oświadczenie o rozdzielności majątkowej.
 4. Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w przetargu powinny posiadać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie:
 • aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji podmiotów gospodarczych
 • zaświadczenie o numerze regon (decyzję o nadaniu numeru NIP)
 • oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu.
 1. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osoby, która wygra przetarg. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 2. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. minimalna wysokość postąpienia wynosi: 2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące).
 3. Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę.
 4. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 5. Zapłata ceny za nabytą nieruchomość winna nastąpić najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.
 6. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.
 7. Zarząd Powiatu Płońskiego zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
 8. Opłaty: notarialna, sądowa i skarbowa, związane z nabyciem nieruchomości, obciążają nabywcę.
 9. Szczegółowych informacji udziela Referat ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatowym Zasobem Nieruchomości w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, pok. 207 (023) 662-77-64 do 66 wew. 226.   

                                                                                                                                                                                                                  

Starosta Płoński

Elżbieta Wiśniewska

Powrót na początek strony