Rewitalizacja infrastruktury drogowej czynnikiem rozwoju Płońska i Powiatu Płońskiego

<B></B>


Projekt realizowany z 85% dofinansowaniem EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

Obejmuje przebudowę ulic w Płońsku: ul. Płocka (odcinek od rynku do ulicy Mazowieckiej), ul. Kolejowa – dwa odcinki od Płockiej do ZWM, ulica Kopernika (od ul. Płockiej do ul. Sportowej) wraz z przebudową parkingów, budową nowego parkingu, budową ścieżek rowerowych i trzech rond; 

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miastem Płońsk, dla której realizowany jest miejski odcinek ul. Płockiej i parking przy ul. Ogrodowej Partner pokrywa także 70 % udziału własnego powiatu płońskiego w części powiatowej. Drugim partnerem jest PGK Sp z o.o. w Płońsku, którego zadaniem jest bezpłatne wykonanie części zadania w zakresie odwodnienia

Inwestycję wykona firma Planeta sp. z o.o. ul Zdziarska 21 03-289 Warszawa za kwotę 10 080 018,17 zł. 
Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych – 30 kwietnia 2011 r.
Planowany termin zakończenia -30 września 2012 r 
Inwestycja będzie realizowana w oparciu o decyzję Starosty Płońskiego o pozwoleniu na budowę nr 348/10 z dnia 23.06.2010 r. 
Liderem projektu jest Powiat Płoński a Gmina Miasto Płońsk i PGK Sp. z.o.o. w Płońsku to partnerzy projektu.
Inwestycję realizuje Wydział Rozwoju Gospodarczego, Współpracy z Zagranicą i Promocji Starostwa Powiatowego w Płońsku.

Powrót na początek strony