Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3034 W Szymaki – Smardzewo – Sochocin Kolonia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

VII Oś Priorytetowa - Rozwój regionalnego systemu transportowego

Działanie 7.1 - Transport drogowy

Celem projektu jest poprawa spójności sieci drogowej powiatu płońskiego z siecią TEN-T oraz poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3034 W Szymaki – Smardzewo - Sochocin.

 Planowane efekty w wyniku realizacji projektu:

- długość przebudowanych dróg powiatowych – 5,09 km

- długość wybudowanych chodników – 0,94 km

- liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 3 szt.

- liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 4 szt.

- liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 1 szt.

 

Całkowita wartość projektu:   6 131 441,84 zł

Wysokość dofinansowania:   1,606 911,33 zł

Powrót na początek strony