Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim

Cel projektu

Celem głównym jest zwiększenie procesu deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu płońskiego oraz przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej

 

Działania w ramach projektu

  • wprowadzenie działań prewencyjnych skierowanych do 15 osób z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w okresie realizacji projektu mające ograniczać umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez kompleksowe wsparcie lidera rodziny, psychologa i opiekuna świetlicy;
  • wprowadzenie działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo - wychowawcze - dla 28 dzieci, poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia dzieci i wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych, tj.: warsztaty, wsparcie specjalistyczne, zakup sprzętu komputerowego dla dzieci. Nowopowstałe placówki opiekuńczo-wychowawcze wyposażone zostaną w niezbędny sprzęt: meble, AGD, RTV;
  • wprowadzenie działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej poprzez realizowanie kształcenia 6 kandydatów na rodziny zastępcze oraz doskonalenia 60 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach poprzez realizację kompleksowego wsparcia rodziny tj: warsztatów/dla rodziców i dzieci oraz poradnictwo specjalistyczne. Planuje objąć się wsparciem 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie usług społecznych;
  • wprowadzenie działań na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez utworzenie 5 mieszkań wspieranych dla osób opuszczających pieczę zastępczą będą formą wsparcia w procesie usamodzielniania;

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Gminą Miasto Raciąż

 

Okres realizacji projektu

01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.

Wartość całkowita projektu

1 209 699,60 zł

Wartość dofinansowania

1 111 524,60 zł

Projekt: ,,Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Powrót na początek strony