Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Płoński

 
 


W roku szkolnym 2012/2013 w Powiat Płoński kontynuuje rozpoczętą w ubiegłym roku realizację Projektu: pn. „Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Płoński”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Beneficjentami projektu są uczniowie z Liceów Ogólnokształcących w Płońsku, Raciążu i Czerwińsku oraz Gimnazjów Specjalnych w Płońsku i Jońcu. Naboru uczestników zajęć w ramach projektu dokonały szkolne komisje rekrutacyjne.

W ramach Projektu zorganizowano: 

1) Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji nabytych w trakcie procesu kształcenia.
a). Zajęcia przygotowujące do matury w grupach 10 osobowych z :
j. polskiego, matematyki, chemii, biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii,
j. angielskiego, j. rosyjskiego, j. niemieckiego, informatyki, fizyki.
b). Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w grupach 10 osobowych z:
j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, j. rosyjskiego, j. niemieckiego, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.

2) Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.
Koła zainteresowań i warsztaty w grupach 10 osobowych z : informatyki, matematyki, w kierunku biologiczno – przyrodniczym, z j. rosyjskiego, j. francuskiego, fizyki, j. polskiego , przedsiębiorczości (z elementami prawa), wiedzy o społeczeństwie, kultury masowej, chemii, j. niemieckiego, j angielskiego. Zorganizowano również zajęcia mające na celu podnieść efektywność uczenia się oraz nabyć umiejętność autoprezentacji.
W 30 osobowej grupie biologiczno – przyrodniczej – zaplanowane jest 14 godz. zajęć przeprowadzonych przez pracownika/ów Uniwersytetu Gdańskiego na 5 – dniowym zjeździe. Uczestnicy tej grupy będą też brać udział w 4 jednodniowych zajęciach wyjazdowych do muzeów lub PAN.

3) Zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 8 grup , o łącznej liczbie 540 godzin.
Zajęcia obejmują: trening słuchowy metodą Tomatisa, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia psychologiczno - pedagogiczne wspierające rozwój.

4) Unowocześnienie procesu kształcenia odbywa się poprzez wdrożenie nowych form nauczania wykorzystujących tablice interaktywne. W ramach zadania zostały zakupione:
- tablice interaktywne z oprogramowaniem, projektory multimedialne i laptopy. 
- zestawy Coach Lab II wraz z zestawem czujników.

Dzięki Projektowi doposażono szkoły w nowoczesne pomoce naukowe i sprzęt za około 316 090 tys. zł. 

Okres realizacji projektu Od 01.09.2011r do 31.08.2013r. 
Wartość projektu 1 587 400,00, w tym wkład własny 47 622,00. 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Powrót na początek strony