Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim

<B></B>


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8. Oś Priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”
Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

Zakres projektu obejmuje zapewnienie sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z dostępem do szerokopasmowego Internetu na terenie Powiatu Płońskiego dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym: tj. rodzin zastępczych, dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach oraz z orzeczeniem niepełnosprawności (łącznie 120 gospodarstw domowych).

Koszty całkowite realizacji Projektu – 1.351.770,00 zł.
Dofinansowanie – 1.149.004,50 zł, środki własne – 202.765,50 zł
Termin zakończenia projektu – do 30 października 2016 roku.

Powrót na początek strony