Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie roli transportu miejskiego, jako alternatywy dla motoryzacji indywidualnej w Płońsku oraz jego obszaru funkcjonalnego. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności Płońska i jego obszaru funkcjonalnego oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Dzięki realizacji projektu powstanie w Płońsku i jego obszarach funkcjonalnych spójny system korytarzy transportowych dla transportu niezmotoryzowanego i transportu publicznego, tworząc alternatywę dla transportu indywidualnego.Zgodnie z umowami partnerskimi partnerami projektu są: Gmina Płońsk, z siedzibą przy ul. Pułtuskiej 39, 09-100 Płońsk oraz Powiat Płoński, z siedzibą przy ul. Płockiej 39, 09-100 Płońsk

Działania w ramach projektu

Planowane do realizacji w ramach projektu działania obejmują zintegrowany, kompleksowy i szeroki zakres prac. Projekt obejmuje:

 • budowę 3 obiektów parkingu P+R "parkuj i jedź"
 • budowę ścieżek rowerowych ciągów pieszo-rowerowych
 • przebudowę mostu przez rzekę Płonkę, oraz budowę 4 kładek
 • budowę projektowanej obwodnicy zachodniej oraz obwodnicy wewnętrznej centrum miasta
 • budowę oraz wymianę oświetlenia wzdłuż ścieżek rowerowych
 • budowę infrastruktury pozwalającej na utworzenie nowego połączenia publicznego w ruchu, tj zakup nowego taboru autobusowego ( 2 autobusy oraz wdrożenie systemu obsługi transportu publicznego)
 • zakup i montaż wiat przystankowych, dostawa stojaków rowerowych

Zakres rzeczowo-finansowy projektu uwzględnia także zadnia integralnie związane z projektem, tj. Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, wykup gruntu pod projektowane ścieżki rowerowe, nadzór inwestorski, promocja projektu

W ramach Partnerstwa z Gminą Miasto Płońsk, Powiat Płoński realizuje następujące zadania:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze nr 3021W Płońsk-Raciąż na odcinku Płońsk-Arcelin

W ramach zadania zaplanowano:

budowę ciągu pieszo-rowerowego o dł. 2423 m obejmująca zakres robót:

 • roboty przygotowawcze, w tym karczowanie drzew i krzewów
 • roboty ziemne (roboty ziemne poprzeczne, roboty ziemne wykonywane koparkami, formowanie nasypów mechanicznie, mechaniczne zagęszczanie nasypów walcami)
 • odwodnienie, w tym: budowa kolektora deszczowego, wykonanie kompletnych studni rewizyjnych, wykonanie kompletnych studzienek ściekowych, wykonanie przykanalików, dobudowanie przepustu betonowego, wykonanie ścianek czołowych betonowych, dobudowanie przepustu betonowego
 • ustawienie krawężnika betonowego ulicznego, ustawienie obrzeża betonowego
 • wykonanie chodnika z kostkibetonowej grub.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.3 cm
 • wykonanie ścieżki rowerowej zkostki betonowej czerwonej grub.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.3 cm i podbudowie piaskowej grub.10 cm
 • wykonanie warstwy odsączającej
 • wykonanie nawierzchni zjazdów wraz z podbudową

przebudowę drogi powiatowej polegająca na:

 • wykonaniu warstwy ścieralnejnawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4 cm na pow.15277 m2.
 • oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową szybkorozpadową podbudowy bitumicznej
 • wykonane pobocza i zjazdów
 • ustawienie oznakowania poziomego

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji związanych z transportem.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu dróg powiatowych nr 3021W oraz nr 3075W (ulica Kopernika od ulicy Szkolnej i ulica Młodzieżowa od ronda)

W ramach zadania zaplanowano::

 • wycinkę zakrzewienia, drzew i krzaków przydrożnych,
 • rozbiórkę istniejących nawierzchni zjazdów, chodników,
 • rozbiórkę krawężników i obrzeży, regulacja pionowa studni.
 • wykonanie robót ziemnych, podbudowy, z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
 • wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie nawierzchni na chodnikach i nawierzchni ścieżki rowerowej.
 • wykonanie chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.3 cm
 • wykonanie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej czerwonej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.3 cm
 • wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm.
 • wykonanie nawierzchni zjazdów wraz z podbudową

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ograniczenia emisji związanych z transportem, złagodzenia negatywnego oddziaływania na środowisko i mieszkańców Płońska, szerszego wykorzystanie bardziej efektywnego transportu indywidualnego niezmotoryzowanego, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych.

 • Przebudowa mostu JNI30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku (w ulicy Kopernika od ulicy Sportowej do skrzyżowania z ulicą Szkolną).

W ramach zadania wykonano następujące działania:

 • roboty przygotowawcze (usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu pod poszerzenie chodników, rozbiórka chodnika, rozbiórka obrzeży betonowych, rozbiórka krawężników betonowych,);
 • wykonano podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 • roboty wykończeniowe (umocnienie powierzchniowe skarp i rowów przez humusowanie z obsianiem trawą),
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu (znaki pionowych drogowe z folią odblaskową typ 1)
 • ustawiono krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełniono zaprawą cementową,
 • wykonano chodniki z kostki brukowej grub.6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 1970,30 m2,
 • wykonano ścieżki rowerowe z kostki brukowej grub.6 cm na podsypce cementowopiaskowej o pow. 742,25 m2,
 • wykonanozjazdy oraz zatokę parkingową z kostki brukowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
 • ułożono płyty chodnikowe z wypustkami (żółte) na przejściach dla pieszych o wym. 50x50x7, na podsypce cementowo-piaskowej,
 • ustawiono obrzeża betonowe o wy.8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Okres realizacji projektu

04.05.2016 r. – 30.09.2021 r.

Umowa w sprawie współpracy partnerskiej przy realizacji projektu została zawarta  dnia 02.10.2017 r. pomiędzy Gminą Miasto Płońsk, a Powiatem Płońskim.

Wartość całkowita projektu

65 330 827,37 zł

W tym wartość zadań w których Powiat Płoński jest partnerem : 5 474 045,08 zł

Wartość dofinansowania

50 041 768,70 zł

W tym wartość zadań w których Powiat Płoński jest partnerem :4 379 236,06 zł

W celu płońszczan oraz mieszkańców gmin ościennych do wybierania „dwóch kółek” zamiast auta, budowane będą w tym celu ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Poruszanie się po mieście rowerem jest dużo łatwiejsze, niż samochodem. Można dotrzeć wszędzie i nie trzeba szukać miejsca do parkowania. Budowa ścieżek rowerowych w ujęciu kompleksowym i zintegrowanym jako magistrali rowerowej skłoni mieszkańców do zmiany przyzwyczajeń. Zamiast samochodów mieszkańcy mają zacząć częściej wybierać takie środki transportu, jak autobusy czy rowery.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV, Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

Powrót na początek strony