Informacje dla geodetów

Program do transformacji punktów Trans65_2000PKT - program do transformacji do pobrania

KOMUNIKAT STAROSTY PŁOŃSKIEGO

Starosta Płoński przypomina , że zgodnie z § 29 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. „w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” (Dz. U z 2011 r. Nr 263, poz. 1572), dokumenty elektroniczne zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, w szczególności mapy do celów prawnych, mapy do celów projektowych oraz mapy zawierające wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej , przekazywane do ODGiK w celu ich uwierzytelnienia  należy sporządzać w jednym z formatów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku „o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne” (Dz.U. z 2005.570 t.j.).

Dokumenty przekazywane do ODGiK, dodatkowo muszą być opatrzone podpisem elektronicznym przez wykonawcę prac.

Jacek Dadan

Geodeta Powiatowy

 

Geodeta Powiatowy informuje, że od 1 listopada 2018 roku dla powiatu płońskiego prowadzona będzie numeryczna mapa zasadnicza w systemie Ewmapa FB wersja 12.

Powrót na początek strony