Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU PŁOŃSKIEGO W 2021 ROKU

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
  z wyłączeniem  pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługującej jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia  społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, oraz:

1) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

Umówienie terminu wizyty dokonuje się telefonicznie w dni powszednie w godz. 8.00-16.00 pod następującymi numerami telefonów:

 

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Płońsku – tel. (23) 662 40 39;
 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej – lokalizacja w Raciążu tel. (23) 679 11 63 w. 11 oraz w Naruszewie tel. (23) 663 10 51;
 • Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Nowym Mieście – tel. (23) 661 49 20 w. 1.

 

Zgłoszeń dokonać można również on-line: https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/płoński

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać ze środków wspierających komunikowanie, tj. poczty elektronicznej: zdrowie@powiat-plonski.pl

 

Osobom, o których mowa powyżej, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie również przez zorganizowanie wizyty
w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumienie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub
w miejscu, w którym zapewnia się możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, przed uzyskaniem porady są zobowiązane do złożenia oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
a w przypadku osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – dodatkowo oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, oraz:

1) kopii wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

2) informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tym osobom środków porozumienia się na odległość.

 

Zgłoszenie można przekazać:

 • pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, z dopiskiem Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych,
 • pocztą elektroniczną: zdrowie@powiat-plonski.pl


Bliższe informacje pod numerem telefonu (23) 663-24-28.

 

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie po otrzymaniu ww. dokumentów i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

 

Nieodpłatną  mediację prowadzi mediator.

 

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie przeprowadzenia mediacji.

 

Spotkanie z mediatorem należy uzgodnić uprzednio telefonicznie: tel. (23) 663-24-28 lub za pomocą poczty elektronicznej: zdrowie@powiat-plonski.pl, lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Płońsku przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, II piętro, pokój nr 327.

 

 

 

 

Lokalizacje, dni i godziny czasu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płońskiego w 2021 roku

Nr

Punkt

Lokalizacja

Harmonogram czasu pracy punktu

Podmiot świadczący porady

Uwagi

1

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Starostwo Powiatowe
w Płońsku,
09-100 Płońsk, ul. Płocka 39,
II piętro, pokój nr 312

Poniedziałek      godz. 800 - 1200

Wtorek                godz. 1200 - 1600

Środa                    godz. 800 - 1200

Czwartek             godz. 1100 - 1500

Piątek                   godz. 800 - 1200

Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku / Radca prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane po  wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr tel. (23) 662 40 39 lub rezerwacji on-line: https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/płoński*

2

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Urząd Miejski w Raciążu,
09-140 Raciąż, pl. Adama Mickiewicza 17

poniedziałek – środa
w godz. 1200-1600

Punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej –  FUNDACJI TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane po  wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr tel. (23) 679 11 63 w. 11 - lokalizacja w Raciążu i (23) 663 10 51 - lokalizacja w Naruszewie lub rezerwacji on-line: https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/płoński*

Urząd Gminy w Naruszewie, 09-152 Naruszewo,
Naruszewo 19A

czwartek – piątek
w godz. 1200-1600

3

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Urząd Gminy w Nowym Mieście, 09-120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 8

poniedziałek – środa, piątek
w godz. 1300-1700

czwartek w godz. 800-1200

Punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej - FUNDACJI TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie

Porady nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane po  wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr tel.

(23) 661 49 20 w. 1 lub rezerwacji on-line: https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/płoński*

* Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży porady udzielane są poza  kolejnością.

Wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowane są w lokalach zapewniających dogodny dostęp dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232) jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ze zm. – dalej ,,ustawa”).

UBIEGANIE SIĘ O POMOC (art. 37 ust. 1 ustawy)

Od podmiotu ubiegającego się o pomoc należy zażądać – przed udzieleniem pomocy – przedstawienia:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,

albo:

 • oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
 • oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

(wzór oświadczeń w załączniku);

 • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) dotyczących
  w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. (23) 663 24 28 lub e-mail: zdrowie@powiat-plonski.pl


WSTRZYMANIE SIĘ Z UDZIELANIEM POMOCY (art. 37 ust. 7 ustawy)

Podmiot udzielający pomocy nie może jej rozpocząć przed przekazaniem przez podmiot ubiegający się o pomoc wyżej wymienionych dokumentów.

ZWROT POMOCY (art. 25 ust.1 ustawy)

Beneficjenta poucza się o możliwości i warunkach domagania się od niego zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej wraz z odsetkami.

 

 

MONITOROWANIE POMOCY PUBLICZNEJ (art. 31 ust. 1 ustawy)

Beneficjenta poucza się, że pomoc publiczna jest monitorowana. Obejmuje ono gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości, oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

UPUBLICZNIENIE POMOCY (art. 11a ust.2 ustawy)

 1. Beneficjenta pomocy uprzedza się o obowiązku upublicznienia faktu udzielenia pomocy. W tym celu należy zebrać od niego dane obejmujące numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy.
 2. Uzyskane dane należy udostępnić na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

 

Możliwość przekazania opinii bezpośrednio po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim:

 

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492 ze zm.). Karta pomocy składa się z części A i części B.

 

Część A karty pomocy wypełnia osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, przy czym pozycje zawierające informacje dotyczące osoby uprawnionej mogą być wypełnione przy udziale tej osoby.

 

Część B karty pomocy obejmuje opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Wypełnia ją osobiście osoba uprawniona, z wyjątkiem danych zawartych w pkt 1 tej części karty pomocy. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osobie uprawnionej przekazuje się część B karty pomocy, uprzednio wypełnioną w zakresie danych zawartych w pkt 1. Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne.

 

W przypadku gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy w zamkniętej urnie znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej przy danym punkcie. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie nie ma dostępu do zawartości tej urny.

 

Możliwość przekazania opinii w późniejszym terminie:

 

Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W takim przypadku po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona może dobrowolnie przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu (23) 663-24-28 lub na adres poczty elektronicznej zdrowie@powiat-plonski.pl lub listownie na adres Starostwo Powiatowe
w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, z dopiskiem Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych.

 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

· poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

· wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

· przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

· sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

· nieodpłatną mediację (usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Kto może skorzystać                          

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, oraz:

1) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie lub poprzez zgłoszenie on-line:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Płońsku – tel. (23) 662 40 39, https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/płoński

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Raciążu i Naruszewie – tel. (23) 679 11 63 w. 11 - lokalizacja w Raciążu i tel. (23) 663 10 51 - lokalizacja w Naruszewie, https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/płoński

Inne informacje              

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, przed uzyskaniem porady są zobowiązane do złożenia oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a w przypadku osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – dodatkowo oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, oraz:

1) kopii wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie, oraz

2) informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tym osobom środków porozumienia się na odległość. w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, z dopiskiem Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu
i Spraw Społecznych, lub w formie elektronicznej na adres: zdrowie@powiat-plonski.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu (23) 663-24-28.

Jednostka prowadząca

        adres

dni i godziny dyżurów

 

telefon, www

Adwokaci/Radcy prawni

 

 

Starostwo Powiatowe
w Płońsku,
09-100 Płońsk,
ul. Płocka 39,
II piętro,
pokój nr 312

Poniedziałek             godz. 800 - 1200

Wtorek             godz. 1200 - 1600

Środa            

godz. 800 - 1200

Czwartek             godz. 1100 - 1500

Piątek            

godz. 800 - 1200

(23) 662 40 39

https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/płoński

Organizacja pozarządowa - FUNDACJA TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie

Urząd Miejski
w Raciążu,
09-140 Raciąż,
pl. Adama Mickiewicza 17

poniedziałek – środa
w godz. 1200-1600

(23) 679 11 63 w. 11

https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/płoński

Urząd Gminy w Naruszewie,
09-152 Naruszewo,
Naruszewo 19A

czwartek – piątek
w godz. 1200-1600

(23) 663 10 51

https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/płoński

 

Wszystkie punkty usytuowane są w lokalach zapewniających dogodny dostęp
dla osób niepełnosprawnych.

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja. Usługę tę opisano na osobnej Karcie.

Kto może skorzystać                          

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Osoba korzystająca z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, oraz:

1) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie lub poprzez zgłoszenie on-line:

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Nowym Mieście

– tel. (23) 661 49 20 w. 1, https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/płoński

Inne informacje              

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, przed uzyskaniem porady są zobowiązane do złożenia oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a w przypadku osób korzystających z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – dodatkowo oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, oraz:

1) kopii wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

2) informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tym osobom środków porozumienia się na odległość. w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, z dopiskiem Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu

i Spraw Społecznych, lub w formie elektronicznej na adres: zdrowie@powiat-plonski.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu (23) 663-24-28.

Jednostka prowadząca

        adres

dni i godziny dyżurów

 

telefon, www

Organizacja pozarządowa - FUNDACJA TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie

Urząd Gminy w Nowym Mieście,
09-120 Nowe Miasto,
ul. Apteczna 8

poniedziałek – środa, piątek
w godz. 1300-1700

czwartek w godz. 800-1200

(23) 661 49 20 w. 1

https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/płoński

 

Punkt usytuowany jest w lokalu zapewniającym dogodny dostęp dla osób niepełnosprawnych.

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

 

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Opis usługi

 

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

· rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;

· przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku
o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać                          

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Osoba korzystająca z nieodpłatnej mediacji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, oraz:

1) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie, oraz

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

Forma zapisu

Spotkanie z mediatorem należy uzgodnić uprzednio telefonicznie: tel. (23) 663-24-28 lub za pomocą poczty elektronicznej:

zdrowie@powiat-plonski.pl, lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Płońsku przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, II piętro, pokój nr 327.

Inne informacje              

Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie.

Jednostka prowadząca

        adres

dni i godziny dyżurów

 

telefon

Adwokaci/Radcy prawni

 

 

Starostwo Powiatowe
w Płońsku,
09-100 Płońsk,
ul. Płocka 39,
II piętro,
pokój nr 312

Poniedziałek

godz. 800 - 1200

Wtorek          

godz. 1200 - 1600

Środa             

godz. 800 - 1200

Czwartek       

godz. 1100 - 1500

Piątek            

godz. 800 - 1200

(23) 663-24-28

Organizacja pozarządowa - FUNDACJA TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie

Urząd Miejski
w Raciążu,
09-140 Raciąż,
pl. Adama Mickiewicza 17

poniedziałek – środa
w godz. 1200-1600

(23) 663-24-28

Urząd Gminy w Naruszewie,
09-152 Naruszewo,
Naruszewo 19A

czwartek – piątek
w godz. 1200-1600

(23) 663-24-28

Organizacja pozarządowa - FUNDACJA TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie

Urząd Gminy w Nowym Mieście,
09-120 Nowe Miasto,
ul. Apteczna 8

poniedziałek – środa, piątek
w godz. 1300-1700

czwartek w godz. 800-1200

(23) 663-24-28

 

Punkt usytuowany jest w lokalu zapewniającym dogodny dostęp dla osób niepełnosprawnych.

 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

 

PORADNICTWO DLA OSÓB

POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

 

Opis usługi

 

 

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w szczególności, w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych przyjmowane są przez osobę pierwszego kontaktu.

Osoba pierwszego kontaktu udziela podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym informuje o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu organów ścigania. Ponadto kieruje osoby pokrzywdzone do specjalistów. W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udzielane są porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.

 

Kto może skorzystać                            

 

Każda osoba uznana za osobę pokrzywdzoną przestępstwem i osoby jej najbliższe, którym nie udzielono pomocy w tym samym zakresie
z innych źródeł.

 

Forma zapisu

Telefonicznie lub osobiście w podanych godzinach.

 

Inne informacje              

Wsparcie udzielane jest podczas spotkań bezpośrednich, natomiast w przypadku osób pierwszego kontaktu – również za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc może zostać udzielona w miejscu przebywania pokrzywdzonego przestępstwem.

REJONIZACJA NIE OBOWIĄZUJE – pełna lista Ośrodków dla osób pokrzywdzonych, z terenu całego kraju jest dostępna na stronie: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

 

 

 

Jednostka prowadząca

 

adres

 

dni i godziny dyżurów

 

telefon

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

 

Caritas Diecezji Siedleckiej (okręgowy ośrodek)

Siedlce,
ul. Budowlana 1

Poniedziałek

8.00 - 20.00
Wtorek

8.00 - 20.00
Środa

8.00 - 20.00
Czwartek

8.00 - 18.00
Piątek

8.00 - 18.00
Sobota

10.00 - 13.00

TEL. 500 566 881  dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Caritas Diecezji Siedleckiej (lokalny punkt)

Zbuczyn,
ul. Siedlecka 1

Poniedziałek

8.00 - 16.00
Wtorek

12.00 - 20.00
Sobota

8.00- 12.00

TEL. 517 232 782,   kom. 500 566 881 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Caritas Diecezji Siedleckiej (lokalny punkt)

Węgrów,
ul. Piłsudskiego 23

Poniedziałek 10.00 - 15.00
Wtorek

8.00 - 15.00
Środa

16.00 - 20.00
Sobota

8.00- 12.00

TEL. 571 232 788,  kom. 500 566 881 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Caritas Diecezji Siedleckiej (lokalny punkt)

Sokołów Podlaski, ul.

Lipowa 5

Poniedziałek

8.00 - 15.00
Wtorek

8.00 - 16.00
Środa

13.00 - 20.00
Czwartek

8.00 - 15.00
Piątek

8.00 - 15.00

TEL. 571 232 780,   kom. 500 566 881 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Caritas Diecezji Siedleckiej (lokalny punkt)

Mińsk Mazowiecki, ul. Graniczna 18

Poniedziałek 13.00 - 17.00
Wtorek

13.00 - 17.00
Środa

16.00 - 20.00
Czwartek

8.00 - 12.00
Piątek

14.00 - 18.00
Sobota

8.00 - 12.00

TEL. 571 232 795,  kom. 500 566 881 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Caritas Diecezji Siedleckiej (lokalny punkt)

Łosice,
ul. Narutowicza 2

Poniedziałek

8.00 - 15.00
Wtorek

8.00 - 15.00
Środa

12.00 - 20.00
Czwartek

8.00 - 15.00
Piątek

8.00 - 15.00

TEL. 500 566 924,  kom. 500 566 881 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Caritas Diecezji Siedleckiej (lokalny punkt)

Pilawa,
ul.

Wojska Polskiego 16

Poniedziałek 11.00 - 20.00
Wtorek

8.00 - 16.00
Środa

10.00 - 18.00
Czwartek

8.00 - 16.00
Piątek

8.00 - 15.00

TEL. 500 566 876,  kom. 500 566 881 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (okręgowy ośrodek)

Warszawa Śródmieście,
Aleja Solidarności 117  lok. 212 (II piętro)

Poniedziałek

8.00 - 20.00
Wtorek

8.00 - 20.00
Środa

8.00 - 20.00
Czwartek

8.00 - 20.00
Piątek

8.00 - 20.00
Sobota

8.00 - 15.00

TEL. 798 09 32 52,                                573 976 666 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (lokalny punkt)

Warszawa - Mokotów, ul. Grażyny 15 lok. 304

Wtorek 8.00-12.00

TEL. 798 09 32 52,                               573 976 666 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (lokalny punkt)

Warszawa - Ochota, ul. Korotyńskiego 13

Piątek 8.00-12.00

TEL. 22 824 25 01,                                 573 976 666 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (lokalny punkt)

Warszawa – Żoliborz, ul. Gen. Zajączka 30 lok.6

Czwartek 8.00-12.00

TEL. 798 09 32 52,                               573 976 666 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Fundacja „Edukacji Nowoczesnej” (okręgowy ośrodek)

Warszawa Targówek, ul. Kondratowicza 37/927

Poniedziałek 13.00-20.00
Wtorek 9.00-16.00
Środa

9.00 - 16.00
Czwartek

9.00 - 16.00
Piątek

9.00 - 16.00
Sobota

10.00 - 14.00

TEL. 729963171,                                               kom. 729 970 731 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Fundacja „Edukacji Nowoczesnej” (lokalny punkt)

Warszawa – Białołęka, ul. Van Gogha 9b/14a

Wtorek 12.00-14.00
Czwartek 12.00-14.00

TEL. 606733230,                                        kom. 729 970 731 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Fundacja „Edukacji Nowoczesnej” (lokalny punkt)

Warszawa - Praga Północ,
ul. Knyszyńska 1

Wtorek 12.00-14.00
Czwartek 12.00-14.00

TEL. 536 388 949,   kom. 729 970 731 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Fundacja „Edukacji Nowoczesnej” (lokalny punkt)

Nowy Dwór Mazowiecki,
ul. Wojska Polskiego 29/20

Wtorek 12.00-14.00
Czwartek 12.00-14.00

TEL. 600 110 483,   kom. 729 970 731 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Fundacja „Edukacji Nowoczesnej” (lokalny punkt)

Legionowo,
ul. Piłsudskiego 33/402

Wtorek 12.00-14.00
Czwartek 12.00-14.00

TEL. 669 134 666,  kom. 729 970 731 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Fundacja „Edukacji Nowoczesnej” (lokalny punkt)

Marki ul. Duża 5d/21

Wtorek 12.00-14.00
Czwartek 12.00-14.00

TEL. 508 932 919,  kom. 729 970 731 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Pomocy Świadkom i Ofiarom Przestępstw „Cyriacus” (okręgowy ośrodek)

Warszawa Praga Południe,
ul. Międzynarodowa 68 lok.22

Poniedziałek 10.00 - 20.00
Wtorek

10.00 - 18.00
Środa

10.00 - 18.00
Czwartek

10.00 - 18.00
Piątek

10.00 - 18.00
Sobota

10.00 - 15.00

TEL. 693 628 867,                                 kom. 695 908 780 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Pomocy Świadkom i Ofiarom Przestępstw „Cyriacus” (lokalny punkt)

Józefów (powiat
otwocki),
ul. Wyszyńskiego 6a lok. 2a

Poniedziałek 14.00-18.00

TEL. 693 628 867,                                 kom. 695 908 780 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Pomocy Świadkom i Ofiarom Przestępstw „Cyriacus” (lokalny punkt)

Warszawa – Wawer, ul. Patriotów 309 lok.14

Wtorek 14.00-18.00

TEL. 693 628 867,                                 kom. 695 908 780 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Pomocy Świadkom i Ofiarom Przestępstw „Cyriacus” (lokalny punkt)

Warszawa – Wesoła, ul. Brata Alberta 2B lok. 5

Środa 14.00-18.00

TEL. 693 628 867,                                 kom. 695 908 780 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Pomocy Świadkom i Ofiarom Przestępstw „Cyriacus” (lokalny punkt)

Warszawa – Rembertów,
ul. Chełmżyńska 10B lok. 6

Czwartek 14.00-18.00

TEL. 693 628 867,                                 kom. 695 908 780 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Fundacja Compassio (okręgowy ośrodek)

Ostrołęka,
ul. Generała Fieldorfa Nila 9

Poniedziałek 10.00-17.00
Wtorek 8.00-15.00
Środa 13.00-20.00
Czwartek 10.00-17.00
Piątek 11.00-18.00
Sobota 10.00-14.00

TEL.  518 755 079 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Fundacja Compassio (lokalny punkt)

Przasnysz,
ul. Piłsudskiego 75

Poniedziałek 10.00-14.00

TEL. 668 117 419,  kom. 518 755 079 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu                       

Fundacja Compassio (lokalny punkt)

Maków,
ul. Zachodnia 33

Wtorek 11.00-15.00

TEL. 668 117 419,  kom. 518 755 079 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu                       

Fundacja Compassio (lokalny punkt)

Pułtusk,
ul. Mickiewicza 36B

Środa 14.00-18.00

TEL. 607 722 038,  kom. 518 755 079 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu  

Fundacja Compassio (lokalny punkt)

Wyszków,
ul. Generała Józefa Sowińskiego 66

Środa 12.00-16.00

TEL. 668 117 419,  kom. 518 755 079 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu                       

Fundacja Compassio (lokalny punkt)

Ostrów Mazowiecka, ul. Broniewskiego 56A

Czwartek 13.00-17.00

TEL. 607 722 038,  kom. 518 755 079 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Fundacja Compassio (lokalny punkt)

Myszyniec (Powiat ostrołęcki),
ul. Pawłowskiego 17

Piątek 14.00-18.00

TEL. 519 758 436,  kom. 518 755 079 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu  

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej (okręgowy ośrodek)

Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17/101

Poniedziałek 13.00 - 20.00
Wtorek

8.00 - 15.00
Środa

8.00 - 15.00
Czwartek

8.00 - 15.00
Piątek

8.00 - 15.00
Sobota 8.00-12.00

TEL.  55 642 44 25,                                 kom. 662 171 076 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej (lokalny punkt)

Tolkmicko,
ul. Sportowa 1

Wtorek 8.00-11.00
Środa 8.00-12.00
Czwartek 8.00-11.00

kom. 662 171 076 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej (lokalny punkt)

Braniewo,
ul. Moniuszki

Poniedziałek 13.00-20.00
Wtorek 8.00-15.00
Środa 8.00-15.00
Czwartek 8.00-15.00
Piątek 8.00-15.00
Sobota 8.00-12.00

TEL. 662 171 076 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej (lokalny punkt)

Iława,
ul. Chełmińska 1

Poniedziałek 16.00-19.00
Czwartek 16.00-20.00
Piątek 16.00-19.00

TEL. 662 171 076 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej (lokalny punkt)

Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 5

Poniedziałek 15.00-17.00
Wtorek 15.00-17.00
Środa 15.00-17.00
Czwartek 15.00-17.00
Piątek 15.00-17.00

TEL. 662 171 076 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej (lokalny punkt)

Działdowo,
ul. Chopina 4

Poniedziałek 13.00-20.00
Wtorek 8.00-15.00
Środa 8.00-15.00
Czwartek 8.00-15.00
Piątek 8.00-15.00
Sobota 8.00-12.00

TEL. 662 171 076 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej (lokalny punkt)

Nowe Miasto Lubawskie,
ul. Grunwaldzka 3

Poniedziałek 15.30-18.30
Środa 15.30-18.30
Czwartek 15.30-19.30

TEL. 662 171 076 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” (okręgowy ośrodek)

Ełk,
ul. J. Piłsudskiego 8

Poniedziałek 12.00 - 20.00
Wtorek

9.00 - 16.00
Środa

9.00 - 16.00
Czwartek

9.00 - 16.00
Piątek

9.00 - 16.00
Sobota

8.00 - 12.00

TEL. 883 240 678 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu   

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” (lokalny punkt)

Suwałki,
ul. Noniewicza 91

Poniedziałek

8.00 - 16.00
Wtorek

8.00 - 16.00
Środa

8.00 - 16.00
Czwartek

8.00 - 16.00
Piątek

7.30 - 11.30

TEL. 087 565 02 58,
    kom. 883 240 678, dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu 

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” (lokalny punkt)

Jeleniewo,
ul. Słoneczna 3

Piątek 12.00-16.00

TEL kom.
883 240 678
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” (lokalny punkt)

Augustów,
ul. Wojska
Polskiego 1

Czwartek 15.00-19.00

TEL. 518 213 709,
    kom. 883 240 678
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” (lokalny punkt)

Sejny,
ul. Piłsudskiego 34

Wtorek 15.30-17.30
Środa 15.30-17.30

TEL. 518 213 704,
        kom. 883 240 678 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” (lokalny punkt)

Olecko,
ul. Kolejowa 31

Sobota 08.00-12.00

TEL. 518 212 773,
    kom. 883 240 678 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” (lokalny punkt)

Gołdap,

Plac Zwycięstwa 16

Wtorek 13.00-17.00

TEL. 518 213 760,
     kom. 883 240 678 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

 

Towarzystwo Amicus (ośrodek okręgowy)

Białystok,
ul. Brukowa 28 lok. 8

Poniedziałek 13.00-20.00
Wtorek 8.00-15.00
Środa 8.00-15.00
Czwartek 8.00-15.00
Piątek 8.00-15.00
Sobota 9.00-13.00

TEL.  697 697 205 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Towarzystwo Amicus (lokalny punkt)

Supraśl,
ul. Józefa Piłsudskiego 17

Poniedziałek 9.00-13.00

TEL.  697 697 205 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Towarzystwo Amicus (lokalny punkt)

Bielsk Podlaski,
ul. Kazimierzowska 18

Poniedziałek 15.30 – 16.30
Wtorek

15.30 – 16.30
Środa

15.30 – 16.30
Czwartek

15.30 – 16.30

TEL.  697 697 205 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Towarzystwo Amicus (lokalny punkt)

Hajnówka,
ul. 11 Listopada 24

Poniedziałek 16.00 – 17.00
Wtorek

16.00 – 17.00
Środa

16.00 – 17.00
Czwartek

16.00 – 17.00

TEL.  697 697 205 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Towarzystwo Amicus (lokalny punkt)

Mońki,
Al. Niepodległości 11B

Czwartek 9.00-13.00

TEL.  697 697 205 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Towarzystwo Amicus (lokalny punkt)

Siemiatycze,
ul. Legionów Piłsudskiego 3

Piątek 9.00-13.00

TEL.  697 697 205 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Towarzystwo Amicus (lokalny punkt)

Sokółka,
ul. Wojska
Polskiego 7

Wtorek 9.00-13.00

TEL.  697 697 205 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” (okręgowy ośrodek)

Łomża,
ul. Wojska
Polskiego 113

Poniedziałek 12.00-20.00
Wtorek 9.00-16.00
Środa 9.00-16.00
Czwartek 9.00-16.00
Piątek 9.00-16.00
Sobota 8.00-12.00

TEL. 884 657 604 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” (lokalny punkt)

Piątnica,
ul. Stawiskowska 10

Wtorek 15.30-17.30
Czwartek 15.30-17.30

TEL. 518 595 704,  kom. 884 657 604 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” (lokalny punkt)

Wysokie Mazowieckie,
ul. Mickiewicza 1

Wtorek 15.30-16.30
Środa 15.30-16.30
Czwartek 15.30-16.30
Piątek 15.30-16.30

TEL. 518 595 676,
  kom. 884 657 604 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” (lokalny punkt)

Zambrów,
ul. Fabryczna 3

Poniedziałek 16.00-18.00
Czwartek 16.00-18.00

TEL. 518 595 707,
   kom. 884 657 604 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” (lokalny punkt)

Grajewo,
ul. Strażacka 6

Wtorek 12.00-14.00
Czwartek 12.00-14.00

TEL. 518 595 672,
    kom. 884 657 604 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” (lokalny punkt)

Kolno,
ul. Sienkiewicza 5

Środa 08.00-10.00
Piątek 08.00-10.00

TEL. 518 595 708,
    kom. 884 657 604 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

 

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” (okręgowy ośrodek)

Parczew,
ul. Kolejowa 1

Poniedziałek 08.00-20.00
Wtorek 08.00-16.00
Środa 08.00-16.00
Czwartek 08.00-18.00
Piątek 08.00-18.00
Sobota 08.00-15.00

TEL.  504 806 438 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” (lokalny punkt)

Międzyrzec Podlaskim (powiat bialski),
ul. Piłsudskiego 6


Czwartek 08.00-16.00

TEL.  504 806 438 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” (lokalny punkt)

Biała Podlaska,
ul. Warszawska 15

Poniedziałek 08.00-16.00
Wtorek 08.00-16.00
Środa 08.00-16.00 
Czwartek 12.00-20.00
Piątek 08.00-16.00

TEL.  504 806 438 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” (lokalny punkt)

Chełm,
ul. Pocztowa 42/3


Wtorek

8.00 - 16.00
Czwartek

8.00 - 16.00

TEL.  504 806 438 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” (lokalny punkt)

Radzyń Podlaski,
ul. Warszawska 32


Wtorek 08.00-16.00

TEL.  504 806 438 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” (lokalny punkt)

Łuków,
ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 45


Poniedziałek 16.00-20.00
Środa 16.00-20.00

TEL.  504 806 438 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” (lokalny punkt)

Ryki, ul. Żytnia 8


Wtorek 15.00-19.00
Czwartek 15.00-19.00

TEL.  504 806 438 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” (lokalny punkt)

Włodawa,
ul. Kościelna 7


Środa 8.00-12.00
Piątek 14.00-18.00

TEL.  504 806 438 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” (lokalny punkt)

Rejowiec
Fabryczny,
ul. Mickiewicza 3


Piątek 08.00-16.00

TEL.  504 806 438 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” (lokalny punkt)

Lubartów,
ul. Cmentarna 10


Poniedziałek 08.00 – 15.00
Czwartek 08.00-15.00
Piątek

14.00 – 20.00

TEL.  504 806 438 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE" (okręgowy ośrodek)

Lublin,
ul. Bernardyńska 5

Poniedziałek

8.00 - 20.00
Wtorek

8.00 - 19.00
Środa

8.00 - 19.00
Czwartek

8.00 - 19.00
Piątek

8.00 - 19.00
Sobota

10.00 - 14.00

TEL. 815343887, 782515474,
kom. 605 780 345 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE" (lokalny punkt)

Puławy,
ul. Słowackiego 32

Czwartek 13.00-17.00

TEL. 601561250, 815343887,
kom. 605 780 345 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE" (lokalny punkt)

Kraśnik,
ul. Oboźna 2A

Wtorek 8.30-12.30

TEL. 782515474, 815343887,
kom. 605 780 345 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE" (lokalny punkt)

Opole Lubelskie,
ul. Lubelska 4 (Budynek Urzędu Miasta)

Czwartek 8.00-12.00

TEL. 782515474, 815343887,
kom. 605 780 345 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE" (lokalny punkt)

Bychawa,
ul. Piłsudskiego 34

Środa 8.30-12.30

TEL. 782515474, 815343887,
kom. 605 780 345 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE" (lokalny punkt)

Łęczna,
Pl. Kościuszki 22

Piątek 8.00-12.00

TEL. 782515474, 815343887,
kom. 605 780 345 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE" (lokalny punkt)

Świdnik,
ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 32

Środa 12.00-16.00

TEL. 782515474, 815343887,
kom. 605 780 345 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ (okręgowy ośrodek)

Zamość,
ul. Partyzantów 5

Poniedziałek 10.00-13.00 oraz 15.00-19.00
Wtorek 08.00-12.00 oraz 16.00-19.00
Środa 08.00-11.00 oraz 16.00-20.00
Czwartek 10.00-13.00 oraz 15.00-19.00
Piątek 08.00-12.00 oraz 16.00-19.00
Sobota 09.00-13.00

TEL. 885 558 896 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ (lokalny punkt)

Zwierzyniec,
ul. Rynek 1

Wtorek 15.00-20.00

TEL. 885 558 896 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ (lokalny punkt)

Janów Lubelski,
ul. Jana Pawła II 25

Poniedziałek 15.00-20.00

TEL. 885 558 896 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ (lokalny punkt)

Krasnystaw,
ul. Okrzei 4/5

Czwartek

15.00- 20.00

TEL. 885 558 896 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ (lokalny punkt)

Hrubieszów,
ul. 3-go Maja 37

Środa 15.00-20.00
Piątek 15.00-20.00

TEL. 885 558 896 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ (lokalny punkt)

Tomaszów Lubelski, ul. Rynek 3

Wtorek 11.00-15.00

TEL. 885 558 896 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ (lokalny punkt)

Biłgoraj, ul. Lubelska 16

Środa 15.00-20.00

TEL. 885 558 896 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 

Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II (okręgowy ośrodek)

Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Polna 70

Poniedziałek 12.00 - 20.00
Wtorek

10.00 - 17.00
Środa

10.00 - 17. 00
Czwartek

10.00 - 17.00
Piątek

10.00 - 17.00
Sobota

9.00 - 13.00

TEL. 730918259 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II (lokalny punkt)

Staszów,
ul. Opatowska 31

Środa

9.00 - 16.00

TEL. 730918259 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II (lokalny punkt)

Pińczów,
ul. 3-go Maja 10

Wtorek

9.00 - 16.00

TEL. 730918259 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II (lokalny punkt)

Sandomierz,
ul. Dobkiewicza 8A

Poniedziałek

9.00 - 16.00

TEL. 730918259 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II (lokalny punkt)

Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów 4

Czwartek

9.00 - 16.00

TEL. 730918259 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II (lokalny punkt)

Opatów,
ul. Sienkiewicza 17

Piątek

9.00 - 16.00

TEL. 730918259 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II (lokalny punkt)

Busko-Zdrój,
ul. Różana 2

Sobota

9.00 - 14. 00

TEL. 730918259 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 

Stowarzyszenie Patria Et Lex (okręgowy ośrodek)

Łódź,
ul. Zgierska 40

Poniedziałek  10.00- 18.00
Wtorek 13.00-20.00
Środa 9.00-17.00
Czwartek  8.00-15.00
Piątek

9.00 -17.00
Sobota 10.00-14.00

kom. 533 328 192 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Patria Et Lex (lokalny punkt)

Koluszki,
ul. 11-go Listopada 41 nr 5

Poniedziałek

9.00 - 17.00
Wtorek 

9.00 - 17.00
Środa

9.00 - 17.00
Czwartek

9.00 - 17.00
Piątek

9.00 - 17.00

TEL. 533 328 193,  kom. 533 328 192 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Patria Et Lex (lokalny punkt)

Pabianice,
ul. Moniuszki 15

Poniedziałek

9.00 - 17.00
Wtorek 

9.00 - 17.00
Środa

9.00 - 17.00
Czwartek

9.00 - 17.00
Piątek

9.00 - 17.00

TEL. 533 328 194,   kom. 533 328 192 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Patria Et Lex (lokalny punkt)

Łęczyca,
ul. Poznańska 27

Poniedziałek 11.00-19.00
Wtorek

8.00 - 16.00
Środa

8.00 - 16.00
Czwartek

8.00 - 16.00
Piątek

8.00 - 16.00

TEL. 533 328 198,  kom. 533 328 192 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Patria Et Lex (lokalny punkt)

Kutno,
ul. Narutowicza 8

Poniedziałek 13.00-20.00
Wtorek 

9.00 - 16.00
Środa

9.00 - 16.00
Czwartek

9.00 - 16.00
Piątek 8.00-16.00
Sobota 10.00-14.00

TEL. 533 328 196,  kom. 533 328 192 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Patria Et Lex (lokalny punkt)

Zgierz,
ul. Aleksandrowska 7

Poniedziałek

9.00 -17.00
Wtorek

9.00 -17.00
Środa

9.00 -16.00
Czwartek

10.00 -18.00
Piątek

9.00 -18.00

TEL. 533 328 197,  kom. 533 328 192 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „Macierz” (okręgowe ośrodki)

Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 13

Poniedziałek 8.00-15.00
Wtorek 13.00-20.00
Środa 13.00-20.00
Czwartek 8.00-15.00
Piątek 8.00-15.00
Sobota 8.00-12.00

TEL. 791 669 566,  kom. 791 667 366 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „Macierz” (lokalny punkt)

Radomsko,
ul. Kościuszki 12a

Poniedziałek 8.00-15.00
Wtorek 13.00-20.00
Środa 13.00-20.00
Czwartek 8.00-15.00

TEL. 791 662 966,   kom. 791 667 366 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „Macierz” (lokalny punkt)

Sulejów,
ul. Targowa 20

Wtorek  13.00-20.00

TEL. 791 664 566,  kom. 791 667 366 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „Macierz” (lokalny punkt)

Bełchatów,
Al. Ks. Kard.
Wyszyńskiego 42

Poniedziałek 8.00-15.00
Wtorek 13.00-20.00
Środa 13.00-20.00
Czwartek 8.00-15.00
i/lub Sobota 8.00-12.00

TEL. 791 665 966,  kom. 791 667 366 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „Macierz” (lokalny punkt)

Opoczno,
ul. Biernackiego 3

Wtorek 13.00-20.00
Środa 13.00-20.00

TEL. 795 667 566,   kom. 791 667 366 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „Macierz” (lokalny punkt)

Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 64/66

Poniedziałek 8.00-15.00
Wtorek 13.00-20.00
Środa 13.00-20.00

TEL. 792 664 266,   kom. 791 667 366 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” Oddział z Zduńskiej Woli (okręgowy ośrodek)

Zduńska Wola,
ul. Łaska 88

Poniedziałek 13.00 - 20.00
Wtorek

13.00 - 20.00
Środa

8.00 - 15.00
Czwartek

8.00 - 15.00
Piątek

8.00 - 15.00
Sobota

10.00 - 14.00

TEL. 43 659 20 09 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” Oddział z Zduńskiej Woli (lokalny punkt)

Poddębice, Plac Kościuszki 15/3

Środa

9.00 - 13.00

TEL. 43 659 20 09 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” Oddział z Zduńskiej Woli (lokalny punkt)


Wieruszów,
ul. Rynek 8/9

Wtorek

8.00 - 12.00

TEL. 43 659 20 09 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” Oddział z Zduńskiej Woli (lokalny punkt)

Wieluń,
ul. Śląska 23

Wtorek

14.00 - 18.00

TEL. 43 659 20 09 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” Oddział z Zduńskiej Woli (lokalny punkt)

Pajęczno,
ul. 1-go Maja 13/15

Poniedziałek 11.00 - 15.00

TEL. 43 659 20 09 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” Oddział z Zduńskiej Woli (lokalny punkt)

 

Łask, Plac 11 Listopada 27

Czwartek

9.00 - 13.00

TEL. 43 659 20 09 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” Oddział z Zduńskiej Woli (lokalny punkt)

Sieradz,
ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 3

Piątek

11.00 - 15.00

TEL. 43 659 20 09 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (okręgowy ośrodek)

Bydgoszcz,
ul. Krasińskiego 19

Poniedziałek 13.00-20.00
Wtorek 8.00-15.00
Środa 11.00-18.00
Czwartek 8.00-15.00
Piątek

8.00-15.00
Sobota 8.00-14.00

TEL. 574 501 007
TEL. 793 865 694 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (lokalny punkt)

Białe Błota,
ul. Czysta 1, budynek B  pokój nr 122 (siedziba w Szkole Podstawowej)

Poniedziałek 15.00 - 19.00
Środa

15.00 - 19.00

TEL. 574 504 032
TEL. 793 865 694 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (lokalny punkt)

Świecie,
ul. Sądowa 18 (siedziba w Ośrodku Interwencji Kryzysowej)

Poniedziałek 12.00 - 16.00
Czwartek 12.00 - 16.00

TEL. 574 502 155
TEL. 793 865 694 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (lokalny punkt)

Tuchola,
ul. Świecka 45 A (siedziba w Lokalnej Spółdzielni Socjalnej PROGRESS I piętro)

Poniedziałek 12.00 - 16.00
Czwartek 15.00 - 19.00

TEL. 574 503 760
TEL. 793 865 694 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (lokalny punkt)

Sępólno Krajeńskie, ul. Młyńska 33 (siedziba w Centrum Małego Dziecka i Rodziny)

Poniedziałek 14.30 - 18.30
Czwartek 14.30 - 18.30

TEL. 574 500 034
TEL. 793 865 694 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (lokalny punkt)

Nakło nad Notecią,
ul. Dąbrowskiego 18, I piętro

Poniedziałek 09.00 - 13.00
Środa

09.00 - 13.00

 

TEL. 574 503 943
TEL. 793 865 694 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (lokalny punkt)

Żnin ul. Towarowa 5 (siedziba Ośrodka Szkoleniowego)

Wtorek

15.00 - 19.00
Czwartek 15.00 - 19.00

TEL. 574 501 751
TEL. 793 865 694 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (lokalny punkt)

Mogilno,
ul. Rynek 10, I piętro
pokój nr 17 (siedziba MGOPS)

Wtorek

09.00 - 14.00
Czwartek 09.00 - 14.00

TEL. 574 500 242
TEL. 793 865 694 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (lokalny punkt)

Inowrocław,
ul. Armii Krajowej 9

Poniedziałek 11.00 - 18.00
Wtorek

10.00 - 17.00
Środa

13.00 - 20.00
Czwartek 11.00 - 18.00
Piątek

09.00 - 16.00
Sobota

09.00 - 15.00

TEL. 52 355 93 40
TEL. 793 865 694 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Powrót na początek strony