Informacja o działalności Biura Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w ramach Referatu dz. Archiwum Zakładowego i Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Płońsku. Mieści się w budynku przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14 A w Płońsku i pracuje w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00.

Działa na podstawie:

-Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Płońsku
-Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego
-Ustawy z dnia 20.02.2015 r. o rzeczach znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych jest miejscem do którego można zgłaszać przypadkowo znalezione rzeczy a także udać się w poszukiwaniu zaginionych. Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy znalezione na terenie powiatu płońskiego lub znalezione przez osoby posiadające miejsce zamieszkania na tym terenie.

Zadaniami Biura Rzeczy Znalezionych są: odbieranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy zagubionej, przechowywanie rzeczy znalezionych, poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru i wydawanie rzeczy znalezionych oraz udzielanie informacji w przedmiotowym zakresie.

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje się m.in:

-pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz przedmioty o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
-rzeczy znalezione w budynkach publicznych (pomieszczeniach otwartych dla publiczności/środkach transportu publicznego) dostarczonych przez ich zarządcę;
-dokumenty itd.

Biuro Rzeczy Znalezionych odmawia przyjęcia rzeczy:

-nie posiadających żadnej wartości (np. rzecz jest trwale zniszczona, uszkodzona w sposób uniemożliwiający przywrócenie jej do stanu pierwotnego);
-co do której istnieją podstawy do uznania, że została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności;
-ma takie własności, że przechowywanie nie jest możliwe;
-należy do grupy produktów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych (broń, amunicja, materiały wybuchowe);
-dowodów osobistych oraz paszportów (rzecz niezwłocznie oddaje się najbliższej jednostce organizacyjnej Policji);

- zabytków archeologicznych.


Biuro Rzeczy Znalezionych ma prawo odmówić przyjęcia rzeczy znalezionej w przypadku gdy jej wartość szacunkowa jest mniejsza niż 100 zł.

W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru rzeczy jest nieznana bądź brak jest możliwości wezwania jej do odbioru rzeczy a wartość szacunkowa rzeczy przekracza 100 zł, konieczne jest wywieszenie wezwania na tablicy informacyjnej Biura przez okres 1 roku, licząc od daty znalezienia rzeczy oraz zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku gdy wartość szacunkowa rzeczy przekracza 5000 zł istnieje obowiązek zamieszczenia również ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym bądź ogólnopolskim.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych w celu jej odebrania muszą określić jaką rzecz zagubiono, wskazać miejsce potencjalnego zagubienia, jak najdokładniej opisać przedmiot, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne oraz przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy, np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.

Znalazca może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy.

Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, przechodzi na własność znalazcy. W przypadku nieodebrania rzeczy w wyznaczonym terminie przez znalazcę, przechodzi na własność powiatu.

 

Powrót na początek strony