Zarząd powiatu płońskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płońskiego w 2024 roku

Projekt bez nazwy.png

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Zarząd Powiatu Płońskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płońskiego w 2024 roku.

I. Rodzaje zadań.

 1. Zadanie polegać będzie na prowadzeniu dwóch punktów, w których, w jednym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, a w drugim świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zwane dalej „punktami” znajdować się będą w następujących miejscowościach:

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej działający w dwóch lokalizacjach:

- w Raciążu, w siedzibie Urzędu Miasta Raciąż,                                                                              - w Naruszewie, w siedzibie Urzędu Gminy Naruszewo,

punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działający w dwóch lokalizacjach:

-  w Nowym Mieście, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto,

- w Jońcu, w budynku zlokalizowanym obok siedziby Urzędu Gminy Joniec.

 1. Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia punktów w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (Dz. U. z 2021 r., poz. 945).

 II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 134 380,00 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100), w tym na punkt nieodpłatnej pomocy prawnej kwotę 67 190,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100) i na punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego kwotę 67 190,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571),

- ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270  ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2023 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2024 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 2135).

 1. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o realizację zadania publicznego na warunkach w niej określonych.
 2. O powierzenie prowadzenia w 2024 r. punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa prowadzoną przez Wojewodę Mazowieckiego, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) i spełniająca warunki w zakresie prowadzenia nieodpłatnej mediacji wynikające z art. 11 d ust. 4 ww. ustawy.
 3. O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która została wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa, prowadzoną przez Wojewodę Mazowieckiego, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) i spełniająca warunki w zakresie prowadzenia  nieodpłatnej mediacji wynikające z art. 11 d ust. 4 ww. ustawy.        
 4. O powierzenie realizacji zadania nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy. Fakt należytego rozliczenia się z dotacji należy poświadczyć oświadczeniem.
 5. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania.                                                         
 6. Rozpatrywane będą oferty złożone według obowiązującego wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057), w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu konkursowym i zawierające między innymi: szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, termin i miejsce jego realizacji, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania.
 7. W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w  art. 11d ust. 2 pkt 2 lub ust. 3 pkt 2, lub ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945) starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym.
 8. W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w  art. 11d ust. 2 pkt 3 lub ust. 3 pkt 3, lub ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U.
  z 2021 r., poz. 945) starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 IV.Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadania objętego konkursem ustala się od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
 2. Zadanie będzie realizowane:
  - w wyznaczonym przez Powiat Płoński punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej działającym w dwóch lokalizacjach:

- w Raciążu, w siedzibie Urzędu Miasta Raciąż – trzy dni w tygodniu (poniedziałki - środy),             

- w Naruszewie, w siedzibie Urzędu Gminy Naruszewo – dwa dni w tygodniu (czwartki                 i  piątki)

- w wyznaczonym przez Powiat Płoński punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działającym w dwóch lokalizacjach:

- w Nowym Mieście, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto - trzy dni w tygodniu (poniedziałki - środy),

- w Jońcu, w budynku zlokalizowanym obok siedziby Urzędu Gminy Joniec - dwa dni                     w tygodniu (czwartki i piątki).

 1. Na zadanie, określone w ust. 2 lit. a) i ust. 2 lit. b), organizacja składa oddzielne oferty.
 2. Organizacja pozarządowa zapewni udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w art. 5, art. 7 oraz art. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 3. Zarząd Powiatu Płońskiego, udzielając dotacji celowej, zawiera umowę z organizacją pozarządową, w której określa się w szczególności:
  -wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazane środki dotacji,
  -termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2024 r,
  -termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej,
  -wskazanie miejsca i czasu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  -informację o możliwości wydłużenia, na żądanie starosty, czasu trwania dyżuru do co najmniej 5 godzin dziennie, w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
  -określenie wynagrodzenia za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  -określenie sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  -wskazanie niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiający udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  -zasady zapewniania dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  -zasady zapewniania przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę obywatelskiego zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  -zasady jej rozwiązania.
 4. Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione i zapłacone do dnia zakończenia zadania.
 5. Przyznane środki finansowe muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem załączonym do umowy.
 6. 3 166,00 zł z otrzymanej dotacji na jeden punkt przeznaczone jest na realizację zadań
  z zakresu edukacji prawnej w tym punkcie, o której mowa w art. 11 ust. 7 i art. 20 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 7. Podmioty wybrane w konkursie są zobowiązane do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571).

 V. Termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39, w kancelarii ogólnej (II piętro, pokój nr 316). Na kopercie należy podać rodzaj zadania.
 2. Do oferty należy załączyć:

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

 

Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

Kopię Statutu organizacji pozarządowej.

Aktualna kopia statutu.

 

Potwierdzenie wpisu na listę wojewody o której mowa w art. 11d  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej                     

Aktualny wydruk listy prowadzonej przez wojewodę na dzień składana oferty.

Dokument opisujący standardy obsługi                     i wewnętrzny system kontroli jakości.

Organizacja winna dysponować opracowanymi przez nią i stosowanymi standardami obsługi i  posiadać wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego odpowiednio nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zaświadczenia, o których mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej albo zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 oraz/lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia doszkalającego o którym mowa w art. 11a ust. 2 w/w ustawy

 

VI.Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 1. Oceny formalnej wniosków dokonuje Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płońsku.
 2. Oceny merytorycznej złożonych ofert, zakwalifikowanych w ocenie formalnej, dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Płońskiego.
 3. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
 4. Przed podjęciem uchwały, o której mowa wyżej, Zarząd Powiatu Płońskiego zasięgnie opinii Komisji Konkursowej.
 5. Kryteria wyboru oferty.

Zarząd Powiatu przy rozpatrywaniu ofert:

- oceni możliwość realizacji zadania przez oferenta,

- oceni przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,

- oceni proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie,

- uwzględni planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

- oceni realizację zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, potwierdzone min. 1 listem referencyjnym wystawionym przez właściwy podmiot.

 1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 21 dni od upływu daty terminu składania ofert.

 

VII. Zrealizowane przez Zarząd Powiatu Płońskiego zadania tego samego rodzaju oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2022 r. i 2023 r. 

W 2022 roku  Zarząd Powiatu zlecił zadanie jednej organizacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonującego w dwóch lokalizacjach, w Raciążu i w Naruszewie i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonującego w dwóch lokalizacjach, w Nowym Mieście i w Jońcu przeznaczając na to zadanie kwotę 126.060,00 .

W 2023 roku  Zarząd Powiatu zlecił zadanie jednej organizacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  funkcjonującego w dwóch lokalizacjach, w Raciążu i w Naruszewie i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonującego w dwóch lokalizacjach, w Nowym Mieście i w Jońcu przeznaczając na to zadanie kwotę 126.060,00 .

VIII. Przekazanie dotacji na wykonanie powierzonego zadania nastąpi w części 1/12 dotacji do dnia 14 każdego miesiąca, pod warunkiem otrzymania środków na ten cel od Wojewody Mazowieckiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, pok. 328, tel. (23) 663 24 29 lub (23) 662 60 56 w. 203.

Powrót na początek strony