Zarząd Powiatu Płońskiego ogłasza konkurs ofert na realizację programu edukacji przedporodowej "Edukacja przyszłych rodziców w szkole rodzenia" na rok 2024

Dark Pregnancy Tips Instagram Post(2).png

ZARZĄD POWIATU PŁOŃSKIEGO OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ PROGRAMU EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ

„EDUKACJA PRZYSZŁYCH RODZICÓW W SZKOLE RODZENIA” NA ROK 2024

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu edukacji przedporodowej „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” na rok 2024

 1. Przedmiotem konkursu jest realizacja programu edukacji przedporodowej „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” na rok 2024, zwanego dalej „programem”, zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr II/16/2024 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia programu edukacji przedporodowej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” na rok 202
 1. Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne lub w rodzaju świadczenia szpitalne, które na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia mają prawo udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub w rodzaju świadczenia szpitalne – w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu i jednocześnie posiadające miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych (zakłady lecznicze, jednostki lub komórki organizacyjne udzielające tych świadczeń) na terenie Powiatu Płońskiego.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wynosi 36 000,00 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy 00/100 złotych).
 3. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Płońskiego.
 4. Termin realizacji programu: od dnia podpisania umowy z wyłonionym podmiotem wykonującym działalność leczniczą do dnia 31 grudnia 2024 r.
 5. Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • formularz ofertowy zgodny z wzorem określonym w załączniku nr 3 do Uchwały
  nr 83/2024 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 28 czerwca 2024 r.;
 • oświadczenie oferenta na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 4 do Uchwały
  nr 83/2024 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 28 czerwca 2024 r.;
 • kopię polisy ubezpieczenia OC w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 • aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
 • oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę
  nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
 • oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę        o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku,
  na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
 • oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie
  z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
 1. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2-5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. Dokumenty wymienione w ust. 6 i 7 powinny być złożone w oryginale albo w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania oferenta upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
 3. Komisja konkursowa może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w szczególności, gdy złożona przez oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Komisja nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
 4. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podawania przyczyn.
 5. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
 6. kalkulacji kosztów realizacji programu,
 7. kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych do realizacji programu.
 8. Od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego odwołanie nie przysługuje.
 9. Powiat Płoński zawrze umowę z wyłonionym oferentem niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.
 10. Szczegółowe warunki realizacji programu określi umowa, o której mowa w ust. 14.
 11. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Płońsku,
  Płocka 39, w terminie do dnia 16 lipca 2024 roku. Oferty składa się w formie pisemnej, w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy (firmy) i adresu oferenta oraz zawierać informację: „Oferta na realizację programu „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” na rok 2024”. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2024 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39.
 13. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu ofert udziela Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płońsku, tel.: 23 662 60 56 w. 203, e-mail: zdrowie@powiat-plonski.pl.
 14. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płońsku.

Starosta Płoński

Artur Adamski

W załącznikach:

 • formularz ofertowy
 • oświadczenie oferenta
Powrót na początek strony