Zapraszamy do udziału w LIV sesji Rady Powiatu Płońskiego

Zapraszamy do udziału w LIV sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 17 października 2018 roku (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325)

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Zapraszamy do udziału w LIV sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 17 października 2018 roku (środa) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325), z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 4. Informacja Starosty o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Powiatu Płońskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku i nadania mu statutu.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2019.
 10. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w roku 2018.
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku z uwzględnieniem wyników działań nadzorczo- kontrolnych na terenie powiatu za 2018 rok.
 12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Płońskim w 2018 roku.
 13. Przyjęcie informacji na temat: „Dostępność i realizacja usług zdrowotnych w specjalistycznej opiece zdrowotnej świadczonych dla mieszkańców powiatu płońskiego przez podmioty lecznicze.”
 14. Przyjęcie informacji na temat: „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz o działaniach inwestycyjno- remontowych.
 15. Przyjęcie informacji na temat: „Informacja o aktualnym stanie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu płońskiego.”
 16. Przyjęcie informacji na temat: „Działalność kół łowieckich na terenie powiatu płońskiego.”
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zamknięcie sesji.       
Powrót na początek strony