Uwaga nowe zasady szacowania szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta!

Od 1 kwietnia br. obowiązują nowe zasady szacowania szkód powodowanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach rolnych. To także dodatkowe zadanie dla wójta. Do tej pory wójt mógł być negocjatorem w przypadku sporu pomiędzy kołem łowieckim a rolnikiem. Teraz jego przedstawiciel musi uczestniczyć w zespole szacowania każdej szkody.

Ilustracja do artykułu dziki w uprawach rolnych.jpg

Główne zmiany:
Szacowania szkód, dokonuje zespół składający się z:
1) przedstawiciela gminy WŁAŚĆIWEJ ZE WZGLDU NA MIEJSCE WYSTĄPIENIA SZKODY (którym jest: przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona (sołtys), jeżeli jej nie ma to przedstawiciel organu wykonawczego gminy, a także przedstawiciel organu wykonawczego gminy lub organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy. WŁAŚCIWEJ DLA PRZEWAŻAJĄCEGO OBSZARU CAŁEJ SZKODY– jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej gminy)
2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
Wniosek o szacowanie szkód właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy WŁAŚCIWEJ ZE WZGLĘDY NA MIEJSCE WYSTĄPIENIA SZKODY
Szacowanie szkody składa się z oględzin oraz szacowania ostatecznego.
(w przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.)
Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód,
Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku,
O terminie dokonania oględzin, przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku,
Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.
Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE WYSTĄPIENIA SZKODY. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
Oględzin lub szacowania ostatecznego, dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania
Decyzja, wydawana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołów, o których i jest ostateczna.
Wypłata odszkodowania, następuje ze środków dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji, może, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Alina Braulińska                                                       

Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Powrót na początek strony