Szkolimy nauczycieli

Szkolenia dla nauczycieli to element programu: ,,Razem bezpieczniej" których efektem programu będzie wybór liderów środowiskowych - 3 nauczycieli oraz 7 uczniów w każdej szkole. W przypadku ośrodków szkolno - wychowawczych spośród uczniów zostanie wybrana jedna osoba.

Ilustracja do artykułu szkolenie nauczycieli w ramach projektu przeciwdziałania patologii.jpg

„Szkolna Interwencja Profilaktyczna” zakłada przeprowadzenie dwóch rodzajów szkoleń: dla rad pedagogicznych (w zakresie poprawy wiedzy o środkach psychoaktywnych, podstawach prawnych interwencji profilaktycznej w szkole, celach i schemacie postępowania interwencyjnego wobec ucznia) i dla wybranych wcześniej nauczycieli – liderów (w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy o substancjach psychoaktywnych, zasad porozumienia się w sytuacjach konfliktowych, sytuacji psychologicznej uczestników interwencji, prezentacji procesu interwencji). Przeszkoleni nauczyciele, zgodnie z poznanymi zasadami, będą podejmować interwencję wobec uczniów, którzy korzystali ze środków psychoaktywnych oraz ich rodziców.

Projekt dofinansowany jest przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Adresatami działań są bezpośrednio uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Płoński uczestniczących w projekcie oraz nauczyciele tych szkół.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu jest Starostwo Powiatowe w Płońsku.

Powrót na początek strony