Stypendium Starosty Płońskiego

Stypendium Starosty Płońskiego jest przyznawane uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Płoński w ramach programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe.

Ilustracja do artykułu szkoły pow._01.jpg

W ramach programu uczniom przyznawane jest Stypendium Starosty Płońskiego w następujących kategoriach:

1) stypendium dla najlepszego maturzysty w powiecie płońskim w danym roku szkolnym,

2) stypendium dla najlepszego maturzysty z każdej ze szkół w ramach poszczególnych zespołów szkół w danym roku szkolnym,

3) stypendium dla laureata lub finalisty olimpiady, albo laureata konkursu przedmiotowego organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., Nr 13, poz. 125  z późn. zm.),

4) stypendium za osiągnięcie wysokich wyników sportowych,

5) stypendium za wysokie osiągnięcia w konkursach dla uczniów niepełnosprawnych.

Uczniowie, którzy przystąpią do programu w celu przyznania Stypendium Starosty Płońskiego, poprzez uczestnictwo wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z programem i przyznanymi stypendiami.

Klauzula informacyjna odnośnie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Powiatu Płońskiego (www.powiat-plonski.pl) w zakładce „ochrona danych osobowych” (www.powiat-plonski.pl/pl/ochronadanychosobowych/).

Wnioski o przyznanie stypendium za dany rok szkolny składa się w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39, w terminie do 31 sierpnia danego roku. Uprawnionym do złożenia wniosku jest dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Wnioski o stypendia rozpatruje Starosta Płoński, podejmuje decyzje w sprawie przyznania, bądź odmowy przyznania stypendium oraz zatwierdza listę stypendystów.

Powrót na początek strony