Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Płońskiego w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku

Ilustracja do artykułu Wybory 2018.jpg

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Płońskiego w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm)Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I postanawia , co następuje:

                                                                       $ 1

Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Powiatu Płońskiego na dzień 20 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku

                                                                       $ 2

Porządek obrad pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu

  1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Złożenie ślubowania przez radnych
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór Przewodniczącego Rady
  5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady
  6. Zakończenie obrad I sesji Rady

                                                                         $ 3

  1. O terminie należy zawiadomić Radnych Rady Powiatu Płońskiego oraz mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.
  2. Wykonanie postanowienia zlecić Starostwu Powiatowemu w Płońsku

                                                                          $ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w BIP

 

Powrót na początek strony