Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu Płońskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020.920), w związku z art. 15 zzx ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) zwołuję XXIX sesję Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 25 listopada 2020 roku (środa) o godz. 1400 w małej sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku (wejście od strony stadionu), z proponowanym porządkiem obrad:

DSC_0991.JPG

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat na rok 2021 za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku z uwzględnieniem wyników działań nadzorczo - kontrolnych na terenie powiatu za 2019 rok.
 11. Przyjęcie informacji o opiece lekarskiej i pielęgniarskiej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania.
 12. Przyjęcie informacji na temat inwestycji realizowanych w roku 2020 oraz planowanych do realizacji w 2021 roku. 
 13. Przyjęcie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 rok.
 14. Oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie sesji.

 

W związku z trwającą epidemią COVID-19, w  trosce o bezpieczeństwo uczestników sesji Rady Powiatu, rekomenduję oglądanie transmisji obrad przez Internet.

           

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego

Dariusz Żelasko

Powrót na początek strony