Pół miliona złotych przekaże Powiat Płoński na ścieżki rowerowe i przebudowę dróg

4 października w Urzędzie Miejskim w Płońsku została podpisana umowa pomiędzy: Gminą Miasto Płońsk, działającą w imieniu i na rzecz Lidera – Gminy Miasto Płońsk i Partnera – Powiatu Płońskiego, a Zarządem Dróg i Mostów Sp. z.o.o. z siedzibą w Płońsku - wykonawcą. Umowa została podpisana w ramach współpracy partnerskiej przy realizacji projektu pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”

Ilustracja do artykułu Podpisanie umowy ścieżki rowerowe.jpg

Powiat Płoński partycypuje w kosztach budowy ścieżek w latach 2019-2020 w kwocie 533 500 złotych. Wartość całkowita zadania to 4 850 000 złotych. Środki unijne stanowią 80% dofinansowania co daje 3 880 000 złotych, z budżetu państwa 436 500 złotych.

Powiat Płoński ponosi również koszty promocji zadań oraz nadzoru budowlanego nad zadaniami powiatowymi.

Inwestycja obejmuje

1) Budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze nr 3021W Płońsk – Raciąż na odcinku Płońsk – Arcelin o łącznej długości 2450 m. W ramach zadania planuje się przebudowę nawierzchni jezdni szer. 6,0m i budowę ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5m.

2) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu dróg nr 3021W oraz nr 3075W czyli:

- Przebudowa ulicy Kopernika od ulicy Szkolnej obejmuje wykonanie drogi rowerowej szer. 2 x 1,5m i chodnika o szer. 2 x 1,5-2,0m.

- Przebudowa ulicy Młodzieżowej obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę chodnika.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem zewnętrznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17, Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

Termin zakończenia realizacji inwestycji ustala się na nie później niż do dnia 30.11.2020 r.

- To bardzo potrzebna i oczekiwana przez mieszkańców powiatu inwestycja. Ścieżki niewątpliwie poprawią bezpieczeństwo na drodze dojazdowej do Płońska, na której w ostatnich latach nie jeden rowerzysta stracił życie - komentuje starosta Elżbieta Wiśniewska. - Realizować będziemy projekt przygotowany jeszcze przez poprzedni zarząd powiatu. Niestety nie będą to klasyczne ścieżki rowerowe odseparowane pasem zieleni od jezdni, a jedynie ciąg pieszo-rowerowy biegnący tuż przy ulicy. Na tym etapie totalna zmiana projektu ze względu między innymi na czas realizacji inwestycji nie była już możliwa.

Powrót na początek strony