LIII sesja Rady Powiatu Płońskiego

25 maja 2022 roku (ŚRODA) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro pok. nr 325) odbędzie się LIII sesja Rady Powiatu Płońskiego.

""

Sesja Rady Powiatu Płońskiego zostanie przeprowadzona w programie e-Sesja.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie i debata nad Raportem o stanie Powiatu Płońskiego za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Płońskiego wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
 • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2021 rok,
 • przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Płońskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok (Uchwała Nr 3.e./98/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022r.),
 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Płońskiego w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2021 rok i wystąpienia z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Płońskiego (Uchwała 1/2022 z dnia 6 maja 2022 roku),
 • przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Płońskiego z dnia 6 maja 2022r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Płońskiego (Uchwała Nr 3.f.1/21/2022 z dnia 11 maja 2022r.),
 • przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Powiatu Płońskiego na temat wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2021 rok,
 • dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2021 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2021 rok.
 • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Płońskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2021 rok.
 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku za rok 2021.
 2. Oświadczenia radnych.
 3. Zamknięcie sesji.
Powrót na początek strony