"Za życiem" - pomoc dla niepełnosprawnych dzieci od 0 do 6 lat

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku pełniąca funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego prowadzi nabór dzieci w wieku od momentu wykrycia niepełnosprawności (zagrożenia niepełnosprawnością) do czasu rozpoczęcia nauki w szkole (ze szczególnym uwzględnianiem dzieci w wieku 0-3 lat) do realizacji zajęć w ramach Rządowego Programu "Za życiem"

Ilustracja do artykułu Poradnia PP.JPG

Zadania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego:

  1. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  2. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej  i logopedycznej i innej;
  3. Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
  4. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.127 ust.19 pkt1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
  5. Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.    
  6. Prowadzenie terapii dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie PPP w Płońsku wraz z wymaganą dokumentacją. Do wniosku należy dołączyć:

a)    w przypadku dziecka niepełnosprawnego – orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

b)    w przypadku dzieci zagrożonych niepełnosprawnością – zaświadczenie lekarskie, lub dokumentację medyczną potwierdzającą występowanie zaburzeń/deficytów zagrażających niepełnosprawnością.

 

 Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PPP w Płońsku osobiście lub pod nr tel. 023 662-29-54. 

 

Powrót na początek strony