Zadania PCZK

Do zadań PCZK w szczególności należy:

 1. Zapewnienie całodobowego dyżuru w celu umożliwienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego Starosty, w tym powiadamianie osób funkcyjnych Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz organów i centrów zarządzania kryzysowego administracji publicznej.
 2. Pozyskiwanie, opracowywanie i ciągła aktualizacja danych o potencjalnych zagrożeniach mieszkańców powiatu płońskiego, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludności, znaczne zniszczenia w infrastrukturze krytycznej, w tym uszkodzenia lub zniszczenia budynków, urządzeń i instalacji technicznych niezbędnych dla funkcjonowania powiatu.
 3. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, w tym z gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego, sąsiednich powiatów oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego wg przyjętych i ustalonych zasad.
 4. Nadzorowanie i utrzymanie w ciągłej gotowości systemu wykrywania i alarmowania oraz urządzeń łączności w systemie wczesnego ostrzegania ludności będących na wyposażeniu PCZK.
 5. Współdziałanie w zakresie wymiany i analizy informacji ze stanowiskiem kierowania KP PSP, KP Policji, Działu Pomocy Doraźnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płońsku i innymi służbami oraz informowanie na bieżąco o zdarzeniach Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 6. Po otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia inicjowanie działań w zakresie zarządzania kryzysowego oraz niezwłoczne przekazanie informacji o zaistniałym zdarzeniu odpowiednim organom wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.
 7. W przypadku otrzymania informacji, od jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Wykrywania i Alarmowania, o wykryciu zagrożenia skażeniami lub stwierdzenia wystąpienia skażeń przez podległe im systemy, niezwłoczne powiadomienie właściwego terytorialnie dla miejsca takiego zdarzenia organu administracji publicznej, który podejmuje decyzję o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału lub komunikatu ostrzegawczego, a także o ich odwołaniu.
 8. Wypracowanie i przygotowanie wstępnej analizy powstałego zdarzenia i przedstawienie wniosków do decyzji Starosty.
 9. Współdziałanie z organami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne w zakresie koordynacji działań oraz zapewnienie wzajemnego przepływ informacji poprzez:
  1) powiadamianie zgodnie z obowiązującymi algorytmami właściwych organów oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, służb komunalnych i technicznych o zaistniałych zdarzeniach, odnotowanie informacji w dzienniku meldunków;
  2) powiadamianie Kierownika Referatu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego o zdarzeniach ich skali i przewidywanych konsekwencjach jeżeli zagraża to życiu lub jest to zdarzenie z ofiarami w ludziach;
  3) przy zdarzeniach śmiertelnych lub o dużym zagrożeniu powiadamianie Starosty oraz przygotowanie komunikatów ostrzegawczych o zagrożeniu i sposobach zachowania się ludności w zaistniałej sytuacji oraz komunikatów do publikacji prasowej i telewizyjnej w uzgodnieniu z osobą realizującą zadania Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz właściwą instytucją wiodącą przy danym zagrożeniu.
  4) w sytuacjach nadzwyczajnych, nagłych i nie cierpiących zwłoki podejmowanie decyzji o uruchomieniu systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności w uzgodnieniu z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.
  5) zbieranie danych o przebiegu akcji, użytych siłach i ich rodzajach, poniesionych stratach, zniszczeniach i kosztach oraz rejestrowanie tych danych w dzienniku meldunków.
  6) przygotowanie dla potrzeb Referatu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Starosty Płońskiego, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zbiorczych meldunków o podejmowanych działaniach, przebiegu akcji ratowniczych lub prewencyjnych, stratach, zniszczeniach itp.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony