Zagrożenie afrykańskim pomorem świń (ASF) w powiecie płońskim - stan na dzień 9.08.2019r.

Ilustracja do artykułu asf.png

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku informuje, że w dniu 9 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1336 z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Zgodnie z ww. decyzją do obszaru zagrożenia (strefa niebieska) wchodzą gminy Czerwińsk nad Wisłą i Naruszewo w powiecie płońskim.

Także w dniu 9 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zostało opublikowane Rozporządzenie nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów płockiego, płońskiego i sochaczewskiego.

Według w/w rozporządzenia, w związku ze stwierdzeniem w miejscowości Gawarzec Dolny w gminie Czerwińsk nad Wisłą, ogniska afrykańskiego pomoru świń, określa się;

obszar zapowietrzony obejmujący w gminie Czerwińsk nad Wisłą miejscowości: Garwolewo, Gawarzec Dolny, Gawarzec Górny, Janikowo, Stobiecin.

obszar zagrożony obejmujący:

  • w gminie Czerwińsk nad Wisłą miejscowości: Chociszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Komsin, Kuchary-Skotniki, Nowy Boguszyn, Nowe Radzikowo, Osiek, Parlin, Radzikowo Scalone, Raszewo Dworskie, Raszewo Włościańskie, Sielec, Stare Radzikowo, Stary Boguszyn, Wilkowuje, Wola, Zarębin, Zdziarka,
  • w gminie Naruszewo miejscowości: Kębłowice, Łazęki, Nacpolsk, Sobanice, Srebrna, Stary Nacpolsk, Żukowo, Żukowo Poświętne, Żukówek;

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

2) przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw zwierząt innych niż świnie, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

3) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt i odłowów zwierząt łownych;

5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

6) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie dróg obszaru zapowietrzonego, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;

5) wyłożenie i utrzymanie przez zarządcę dróg w miejscach wskazanych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym;

6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym;

7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego na terenie gospodarstwa.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie dróg obszaru zagrożonego, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

Nakazy i zakazy, o których mowa obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach.

 

Poniżej w załącznikach znajdują się:

  1. Pełna treść Rozporządzenia nr 13 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów płockiego, płońskiego i sochaczewskiego;
  2. Informacja w sprawie zasad przemieszczania się świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF):
  • w strefie czerwonej (obszarze objętym ograniczeniami)
  • w strefie niebieskiej (obszar zagrożenia)

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony