Uwaga ASF

Zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/263 z dnia 20 lutego 2018 r. do obszaru ochronnego dołaczają gminy Joniec i Naruszewo

Ilustracja do artykułu asf.png

Od dnia 22.12.2017 obowiązuje Decyzja (UE) 2018/263 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Gminy: Czerwińsk nad Wisłą, Joniec, Naruszewo i Załuski - ujętę są w obszarze ochronnym -  obowiązują nowe świadectwa i przepisy dotyczące uboju gospodarczego.

 Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze ochronnym to:

Nakaz:

 1. Utrzymywania świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami oraz zwierzętami domowymi (psy, koty) w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie (oddzielne wejście, brak bezpośredniego przejścia do pomieszczeń gdzie utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy)
 2. Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki.
 3. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
 4. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:
  a. wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia długość nie mniejsza niż 1 metr;
  b. wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdu długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego do gospodarstwa;
  c. stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego (systematyczne polewanie mat środkiem dezynfekcyjnym);
 5. Wykonywanie obsługi świń wyłącznie przez osoby, które wykonują tę czynność w danym gospodarstwie.
 6. Mycie i odkażanie rąk przed i po obsłudze świń, używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeprowadzanie dezynfekcji obuwia oraz sprzętu do obsługi świń.
 7. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
 8. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.

Zakaz:

 1. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącą z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że zostały poddane obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 30 dni.
 2. Wykorzystywanie w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że słomę tę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni.
 3. Uboju na własny użytek świń innych niż utrzymywane w gospodarstwie.


Na terenie obszaru ochronnego obowiązuje pisemne zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii co najmniej na 24h przed, zamiaru przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.


Opisane powyżej zakazy i nakazy dotyczą zarówno gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie na własne potrzeby jak i ferm komercyjnych.

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia w 2017r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej „ Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz.U. 2017 poz. 625) zachodzi obowiązek zgłaszania każdego przypadku znalezienia martwego dzika (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych), a także przypadków objawów zwiększonych zachorowań i padnięć świń.

ASF w Polsce - mapa, obszary objęte restrykcjami, ogniska, przypadki są tutaj

Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące afrykańskiego pomoru świń dostępne są tutaj

Poniżej w załącznikach znajdują się ulotki dotyczące:

 •  zasad obowiązujących gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze ochronnym (zakazy i nakazy dotyczące zarówno gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie na własne potrzeby jak i ferm komercyjnych)
 • informacje dla hodowców trzody chlewnej
 • jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika
 • ASF
 • program bioasekuracji obowiązkowy na terenie województwa mazowieckiego, w powiatach: łosickim (w gminach: Huszlew, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Łosice z miastem Łosice), siedleckim w gminie Korczew,

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony