Powiatowe Ćwiczenie Obronne p.k. "PAŹDZIERNIK 2022"

ćwiczenie.jpg

W dniach 18-19 października br. na terenie powiatu płońskiego zostało przeprowadzone powiatowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem „PAŹDZIERNIK 2022” na temat:

„Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu płońskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”.

Organizatorem ćwiczeń był Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płońsku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, Ratownictwo Medyczne we współdziałaniu z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Ciechanowie.

Istotą ćwiczenia była weryfikacja przyjętych i funkcjonujących procedur współdziałania organów samorządowych i sił układu pozamilitarnego powiatu płońskiego, podczas działania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

W ćwiczeniu zostały zaangażowane organy kierowania obronnością wszystkich jednostek samorządowych powiatu, szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

W trakcie ćwiczenia sprawdzono funkcjonowanie systemów łączności oraz elementów rozwijanych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa tj. Systemu Stałych Dyżurów Starosty Płońskiego oraz Stanowisk Kierowania ćwiczących jednostek organizacyjnych.

We współdziałaniu z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Ciechanowie na terenie powiatu płońskiego przeprowadzona została Akcja Kurierska Administracji Publicznej w celu doręczenia 55 kart powołania w ramach mobilizacyjnego uzupełniania Sił Zbrojnych.

Ćwiczący, za pośrednictwem zespołu podgrywającego, otrzymali do realizacji zadania, związane z podwyższaniem gotowości obronnej i zagrożeniami czasu wojny, m.in. udzielenie wsparcia przemieszczającym się wojskom sojuszniczym, przygotowanie obiektów do przyjęcia ewakuowanej ludności z rejonów przygranicznych.

Końcowym elementem ćwiczenia była konferencja główna w lokalu „MARCO” na terenie miasta Płońsk. Burmistrzowie, Wójtowie oraz kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży przedstawili kierownikowi ćwiczenia informację ze stanu realizacji zadań obronnych związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa oraz działań ratowniczych prowadzonych po wystąpieniu ćwiczebnych sytuacji kryzysowych.

W bezpośrednią realizację zadań wynikających z założeń do ćwiczenia zaangażowanych było w skali powiatu ok. 250 osób

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony