Dziś jest 31 marzec 2017 r., imieniny Balbiny, Beniamina
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu Elanders Polska Sp. z o.o. na odprowadzanie ścieków opadowych z terenu zakładu w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 2

(Zam: 06.02.2017 r., godz. 09.19)
RŚ.6341.5.2017 Płońsk, dnia 03.02.2017 r

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam
że zostało wszczęte, na wniosek zakładu ELANDERS POLSKA Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 2, 09-100 Płońsk postępowanie administracyjne w sprawie:

- wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych z terenu zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 2 na działce nr ewid. 966/2 poprzez wyloty W1, W2, W3 do rowu melioracyjnego R-A.
- stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Decyzją Starosty Płońskiego z dnia 04.09.2013 r. znak RŚ.6341.34.2.2013 dla zakładu Elanders Polska sp. z o.o. ul. Mazowiecka 2 09-100 Płońsk na odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej z terenu zakładu Elanders Polska Sp. z o.o. przy ul. Mazowieckiej 2 w Płońsku (działka nr ewid. 966) w ilości Qmax = 0,07625 m3/h ( 76,25 dm3/s) Qmaxroczne = 7080,7 m3/rok, dla zlewni niezredukowanej o powierzchni 12874 m2, do rowu melioracyjnego R-A na terenie działki nr ewid. 968 w Płońsku.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 –16.00.

Jednocześnie informuję o szczególnie skomplikowanym charakterze sprawy.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies