Dziś jest 31 marzec 2017 r., imieniny Balbiny, Beniamina
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia, w postaci studni głębinowych: Nr 3, zlokalizowanej na działce nr ewid. 1684/3 obręb 10/1 i 9/3 obręb Witkowo gm. Raciąż

(Zam: 23.12.2016 r., godz. 14.15)
RŚ.6341.84.2016 Płońsk, dnia 23.12.2016 r

Na podstawie art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.)
zawiadamiam

że w dniu 30.11.2016 r zostało wszczęte, na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Wolności 34 09-140 Raciąż, postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia, w postaci studni głębinowych: Nr 3, zlokalizowanej na działce nr ewid. 1684/3 obręb Folwark Raciąż gm. Raciąż i Nr 4 zlokalizowanej na działkach nr ewid. 10/1 i 9/3 obręb Witkowo gm. Raciąż.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 322, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 8.00 – 16.00.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną, wynikającą z art. 10 ust. 1 KPA, informuję o prawie zapoznania się z materiałem dowodowym, zebranym w toczącym się postępowaniu oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Ponadto, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 23 z późn. zm.), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego. Przedłużenie terminu jest spowodowane koniecznością umożliwienia stronom zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłoszenia żądań przed wydaniem decyzji administracyjnej.
Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 31.01.2017 r.
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński, tel. (23) 663-24-24

Z up. Starosty
mgr inż. Alina Braulińska
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies