Dziś jest 31 marzec 2017 r., imieniny Balbiny, Beniamina
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne wykonanie studni i pobór wód Biogazownia Skarżyn

(Zam: 13.09.2016 r., godz. 10.56)
RŚ.6341. 67 .2016
Płońsk, dnia 12.09.2016 r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 19.08.2016 r zostało wszczęte, na wniosek Biogazownia Skarzyn Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63 00-116 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej nr S-1 na terenie działki nr ewid. 200/4 w m. Skarżyn, gm. Płońsk, powiat płoński, woj. mazowieckie
- szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z ujęcia w postaci studni głębinowej na terenie działki nr ewid. 200/4 w m. Skarżyn, gm. Płońsk dla zaopatrzenia w wodę do celów technologicznych oraz socjalno-bytowych firmy Biogazownia Skarżyn Sp. z o.o.
Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 322, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 800 – 1600.
Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną, wynikającą z art. 10 ust. 1 KPA, informuję o prawie zapoznania się z materiałem dowodowym, zebranym w toczącym się postępowaniu oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński, tel. (23) 663-24-24


Z up. Starosty
mgr inż. Alina Braulińska
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies