Dziś jest 31 marzec 2017 r., imieniny Balbiny, Beniamina
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów i przepustów w ramach przebudowy drogi gminnej ul. Wiosennej w miejscowości Bońki i Brody, gmina Płońsk

(Zam: 03.08.2016 r., godz. 13.42)
RŚ.6341.56.2016 Płońsk, dnia 03.08.2016 r

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 29.07.2016 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Płońsk, ul. 19 Stycznia 39, 09-100 Płońsk, reprezentowanej przez Pana Pawła Szymańskiego, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- przebudowę rowów wzdłuż drogi gminnej ul. Wiosennej:
w km 0+017,5 - 0+052 SP na działce nr ewid. 15 w miejscowości Brody
w km 0+420 - 0+515 SP na działce nr ewid. 15 w miejscowości Brody oraz na działkach nr ewid.: 9/2, 9/3 w miejscowości Bońki,
- przebudowę przepustu poprzecznego po jezdnią w km 0+052 na działce nr ewid. 15 w miejscowości Brody,
- przebudowę przepustów pod zjazdami z drogi gminnej
w km 0+040 na działce nr ewid. 15 w miejscowości Brody
w km 0+472 na działce nr ewid. 9/2 w miejscowości Bońki
w km 0+507 na działce nr ewid. 9/3 w miejscowości Bońki, gmina Płońsk.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 –16.00.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną, wynikającą z art. 10 ust. 1 KPA, informuję o prawie zapoznania się z materiałem dowodowym, zebranym w toczącym się postępowaniu oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies